Ewa Cukrowska-Torzewska

Zasady zaliczenia

Z ćwiczeń można uzyskać maksymalnie 65 punktów. Punkty rozłożone są pomiędzy:

  1. Kolokwium 1 (max. 10 pkt)
  2. Kolokwium 2 (max. 30 pkt)
  3. Raport makroekonomiczny (max. 20 pkt)
  4. Aktywność (max. 5 pkt)

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest zdobycie minimum 50% punktów możliwych do uzyskania w semestrze (czyli min. 32.5 z 60 punktów), zaliczenie kolokwiów, oraz obecność.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. W trakcie semestru Student uprawniony jest do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności. Nieobecność można usprawiedliwić przedstawiając stosowne zwolnienie lekarskie. 

Ocena z raportu końcowego składa się z oceny z przygotowania (1) oraz z zaprezentowania (2) raportu.

Przewidziane są dwa kolokwia: kolokwium 1 – po pierwszym „pojęciowym” bloku zajęć; oraz kolokwium 2 – na ostatnich zajęciach. Próg zaliczenia kolokwiów ustalony zostanie według rozkładu punktów w grupie.

Podsumowanie: Ogółem można uzyskać maksymalnie 65 pkt. Warunkiem zaliczenia, a tym samym dopuszczenia do egzaminu, jest uzyskanie 50% możliwych punktów, zaliczenie obu kolokwiów oraz obecność. Ocena końcowa zależeć będzie od rozkładu punktów w grupie. Wstępne progi punktowe i odpowiadające im oceny:

32.5 - 38.5 pkt - ocena 3 (dst)

38.5 - 44.5 pkt - ocena 3+ (dst plus)

44.5 - 50 pkt - ocena 4 (db).

50 - 56 pkt - ocena 4+ (db plus)

56 - 62 pkt - ocena 5 (bdb)

62 - 65 pkt - ocena 5! (celujaca) 

 

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji, planu zajęć oraz zaliczenia ćwiczeń dostępne są TUTAJ.Data ostatniej aktualizacji artykułu: 02.19.19, 10:27:56