Ewa Cukrowska-Torzewska

Zasady zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność oraz zdobycie minimum 50% możliwych do zdobycia punktów.

Obecność:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. W trakcie semestru Student uprawniony jest do 1 nieusprawiedliwionej nieobecności. Nieobecność można usprawiedliwić przedstawiając stosowne zwolnienie lekarskie. 

Punkty

Z ćwiczeń można uzyskać maksymalnie 30 punktów. Aktywność punktowana jest dodatkowo (max. 3 pkt).

Zaliczenie odbędzie się na podstawie wyników kolokwium końcowego (max. 30 pkt), które odbędzie się na ostatnich zajęciach. 

Tylko osoby, które zaliczą ćwiczenia posiadają prawo zaliczenia przedmiotu.

Oceny:

Ocena końcowa zależeć będzie od rozkładu punktów w grupie. Wstępne progi punktowe i odpowiadające im oceny:

15 - 18 pkt - ocena 3 (dst)

18 - 21 pkt - ocena 3+ (dst plus)

21 - 24 pkt - ocena 4 (db).

24 - 26 pkt - ocena 4+ (db plus)

26 - 28 pkt - ocena 5 (bdb)

28 - 33 pkt - ocena 5! (celujaca) 

 Data ostatniej aktualizacji artykułu: 10.01.18, 09:56:54