Zamówienia publiczne i pomoc publiczna

 

Źródła informacji:

          www.uokik.gov.pl

          www.uzp.gov.pl

          www.parp.gov.pl

          www.mazovia.pl

          www.funduszeeuropejskie.gov.pl

          Ustawa Prawo zamówień publicznych

          Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana)

          Ustawa o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

          Ustawa o finansach publicznych

          Raporty o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom, UOKiK

          Raporty o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom, UOKIK

          Notyfikacje programów pomocowych oraz pomocy indywidualnej (wykaz)

          Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020

          Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (tekst ujednolicony)

          Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

          Lista programów pomocowych oraz pomocy indywidualnej w ramach wyłączeń grupowych