Warunkiem zaliczenia przedmiotu „Rachunkowość budżetowa” jest:

 

W trakcie zajęć możliwe jest uzyskiwanie dodatkowych punktów za aktywność, które są dodawane do końcowej punktacji z kolokwium. Uzyskanie dodatkowych punktów może być również związane z wykonywaniem dodatkowych zadań w ramach pracy zespołowej (np. rozwiązywanie studiów przypadku). Dodatkowe punkty nie zmieniają skali punktowej zaliczenia przedmiotu.