"Przyczyny i skutki nierówności ekonomicznych – od Marksa do Piketty’ego", seminarium magisterskie

Przykładowe dane z badań budżetów gospodarstwo domowych używane w przykładach pokazanych na slajdach (format Stata 11): bbgd2010_przyklad.dta.

Przykładowe dane z badań budżetów w podziale na źródła dochodów (format Stata 11): bbgd2010_zrodla.dta.

Jak przenieść dane z "Diagnozy Społecznej" do Stata.

Linki do ciekawych stron poświęconych zagadnieniom dystrybucyjnym:

 • Journal of Economic Inequality: Naukowe czasopismo ekonomiczne poświęcone nierówności i innym zagadnieniom dystrybucyjnym. Artykuły można przeglądać klikając opcje "Online First Articles" oraz "All volumes & issues"; dostęp poprzez komputery w sieci UW albo poprzez elektroniczne bazy BUW.
 • Review of Income and Wealth: Naukowe czasopismo ekonomiczne poświęcone nierówności i innym zagadnieniom dystrybucyjnym. Artykuły można przeglądać klikając opcje "Early View" oraz "All Issues"; dostęp poprzez komputery w sieci UW albo poprzez elektroniczne bazy BUW.
 • Society for the Study of Economic Inequality: Naukowe stowarzyszenie ekonomiczne zajmujące się sprawami nierówości, ubóstwa i innymi zagadnieniami dystrybucyjnymi. Do czytania polecam zwłaszcza sekcje "Announcements", "Working papers" i "Data sources".
 • The World Top Incomes Database: Baza danych oferująca istniejące dane o udziałach górnych percentyli w całkowitym dochodzie (top income shares) dla kilkudziesięciu krajów. Dane te mogą być wykorzystane w badaniach empirycznych związków między nierównością w długim okresie a innymi zmiennymi społeczno-ekonomicznymi.
 • Chartbook of Economic Inequality: Wizualizacja pokazująca trendy w nierówności ekonomicznej w długim okresie dla 25 krajów. Zawiera szczegółowe informacje o źródłach danych, które można wykorzystać we własnej pracy.
 • Diagnoza Społeczna: cykliczne badanie gospodarstwa polskiego (od roku 2000 do 2014), obejmujące m.in. aspekty ekonomiczne (dochody, zasobność materialna, kredyty, oszczędności). Dane, kwestionariusze i raporty są dostępne publicznie ze strony projektu. Może być wykorzystane do bardzo wielu analiz dystrybucyjnych dla Polski. Dane w formacie SPSS; można je przenieść do Stata używając polecenia "usespss". Instaluje się je w Stata wpisując: ssc install usespss.
 • LIS: baza danych o rozkładach dochodów i bogactwa dla wielu krajach w okresie od lat 70.-80. XX w. Dostęp do mikro-danych jest jednak dla studentów utrudniony. Strona oferuje jednak dostęp m.in. do working papers LIS working papers, obliczonych głównych wskaźników ubóstwa i nierówności dla wszystkich krajów i lat dostępnych w bazie: Key figures oraz samouczek przeprowadzania empirycznych analiz ubóstwa i nierówności w Stata Self-teaching package: Stata version.
 • SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe: europejskie badanie panelowe dotyczące zdrowia, statusu społ.-ekon. i innych aspektów życia osób w wieku 50+; zawiera dane dotyczące dochodów i majątku. Polska uczestniczła tylko w niektórych falach badania.
 • Household Finance and Consumption Network (HFCN): europejskie badanie ankietowe finansów i konsumpcji gospodarstw domowych prowadzone przez Europejski Bank Centralny. Pierwsza edycja w 2013 r. Zawiera dane dot. majątku netto gospodarstw domowych.
 • World Income Inequality Database: bogata baza danych o miarach nierówności dla wielu krajów badanych w możliwie długim okresie.
 • All the Ginis: zbiór współczynników nierówności Giniego zaczerpniętych z 9 źródeł. Ponad 5000 obserwacji dla 166 krajów w okresie 1950-2012.
 • TransMonEE: bogata baza danych o miarach dystrybucyjnych i innych wskaźnikach społ.-ekon. dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej i krajów byłego ZSRR w okresie 1989-2011. Może służyć zwłaszcza na potrzeby badania sytuacji (ubóstwa) dzieci w tych krajach.
 • PovcalNet: narzędzie Banku Światowego umożliwiające obliczenie stóp ubóstwa i miar nierówności dla dużej liczby krajów i okresów.
 • Mikro-dane z PovcalNet są dostępne również tutaj. Dalsze wyjaśnienia można znaleźć w artkule S. Dykstra et al. (2014), We Just Ran Twenty-Three Million Queries of the World Bank's Website, CGDEV working paper.
 • Poverty Analysis Toolkit: programy w Stata Banku Światowego implementujące niektóre dekompozycje ubóstwa i nierówności oraz inne narzędzia statystyczne do analiz dystrybucyjnych
 • Bank Światowy o ubóstwie: strona Banku Światowego poświęcona analizie ubóstwa. Polecam zwłaszcza linki "Measuring and Analyzing Poverty", "Data and Tools", "Key Readings".
 • DASP (Distributive Analysis Stata Package): bogaty pakiet programów do Staty, który pozwala na przeprowadzenie bardzo wielu analiz dystrybucyjnych. Polecam także podręcznik do DASP, który wyjaśnia jak używać pakietu i przybliża możliwości pakietu.
 • Analizy dystrybucyjne z programem Stata: materiały przedstawiające możliwości Staty w badaniach dystrybucyjnych.
 • The Equality Trust: organizacja zajmująca badaniem skutków nierówności ekonomicznej. Idea oparta na książce R. Wilkinsona i K. Pickett, Duch równości, 2011 (org. wydanie 2009). Strona zawiera dużo ciekawych informacji o nierówności ("About inequality", "Resources").
Linki do stron ekonomistów prowadzących ciekawe badania nad rozkładem dochodów: