Leszek Morawski


Dyżur (semestr letni 2019/2020)

 • Proszę o kontakt mailowy

Zajęcia w semestrze letnim 2019/2020

  EUROMOD to mikrosymulacyjny model podatkowo-świadczeniowy dla krajów Unii Europejskiej. Prace nad modelem koordynowane są w ISER (the Institute for Social and Economic Research) na Uniwersytecie Essex. Polska część modelu opracowywane jest przez fundację naukową CenEA w Szczecinie.

  Model pozwala, w porównywalny sposób, analizować wpływ podatków dochodowych i świadczeń na dochody gospodarstw domowych w różnych krajach. Wykorzystywany jest także w analizach wpływu regulacji na finansową motywacje do pracy (podaż pracy). Porównywalność wyników między krajami jest możliwe dzięki koordynacji kodowaniu systemów i używania standardowych danych o gospodarstwach domowych (dane EU-SILC).

Badania

 • Wpływ zmian podatkowo-świadczeniowych na zróżnicowanie dochodu i finansową motywację do pracy w kontekście wieloletnich reform: podejście mikrosymulacyjne do dekompozycji zastosowane do doświadczeń w Polsce w latach 2005-2018 (projekt finansowany ze środków NCN: 2018/29/B/HS4/00627)

  Negatywne konsekwencje dla rozwoju gospodarczego dużego zróżnicowania dochodów jest coraz częściej akceptowane przez ekonomistów (Cingano, 2014; Kumhof and Rancière, 2010). Duże różnice w dochodach wiążą się z niską jakością usług publicznych, ograniczają mobilność międzygeneracyjną i równość szans. Często towarzyszą im takie niepożądane zjawiska społeczne jak wysoki poziom przestępczości czy niskie zaangażowanie społeczne obywateli.

  W ciągu ostatnich 30 lat zróżnicowanie dochodowe w Polsce zauważalnie wzrosło. Według Eurostatu współczynnik Giniego dla dochodów rozporządzalnych zmalał w Polsce z 33,3 w 2006 r. do 29,8 w 2016 r. Natomiast Bukowski i Novokment (2019) uważają, że w tym czasie wartość współczynnika Gininego nie zminiła się i wynosiła około 41,0-43,0. Na zmiany zróżnicowania dochodów do dyspozycji wpływają zmiany w zróżnicowaniu dochodów pierwotnych z pracy i kapitału oraz zmiany w regulacjach podatkowo-świadczeniowych. Zmiany te zachodzą równocześnie co znacząco utrudnia identyfikację znaczenia poszczególnych czynników.

  Celem projektu jest oszacowanie znaczenia zmian regulacyjnych dla obserwowanych zmian w zróżnicowaniu dochodowym w Polsce w latach 2005-2018. Zaproponowaną metodą jest podejście zastosowane w Bargain i Callan (2010) łączące możliwości podatkowo-zasiłkowego modelowania mikrosymulacyjnego z dekompozycją za pomocą wartości Shapleya (metoda Shorrocksa-Shapleya). W projekcie wykorzystane są dane z badania Budżetów Gospodarstw Domowych (GUS) oraz podatkowo-zasiłkowy model mikroymulacyjny (SIMPL).

 • Seniorzy, wolontariat, zadowolenie (NCN)