Rynki finansowe

Wykładowca:

dr Wojciech Grabowski / Katedra Bankowości i Finansów

Wykład: 30 godz.

Cel zajęć:

W trakcie wykładu studenci zapoznają się z bieżącymi zaawansowanymi problemami inżynierii finansowej oraz budowaniem modeli funkcjonowania rynków finansowych. Zakres omawianych zagadnień obejmuje m.in. problemy praktycznego wykorzystania złożonych instrumentów pochodnych, modelowania krzywej rentowności oraz wybrane metody modelowania zachowań uczestników rynku i mechanizmów rynkowych.

This course presents current advanced topics in financial engineering, yield curve modelling and behavioral finance/market microstructure theory. Students become acquainted with major recent modelling techniques as well as problems of their practical implementation. Further, they study recent evidence and models of investor behavior, choice under risk and uncertainty and market microstructure.

Program szczegółowy:

Zaawansowane sposoby wykorzystania opcji w praktyce. Opcje egzotyczne. Techniki hedgingu pozycji opcyjnych. "Greeks" w praktyce. Metody wyceny złożonych instrumentów opcyjnych. Projektowanie opcji i instrumentów finansowych w oparciu o sytuację rynkową. Hedging instrumentów barierowych w praktyce. Wycena i zastosowania obligacji zamiennych na akcje. Handel ryzykiem kredytowym. Konstrukcja złożonych instrumentów kredytowych. Modelowanie ryzyka kredytowego. Wycena pochodnych kredytowych. Pochodne procentowe. Praktyczne metody zastosowania pochodnych procentowych. Spekulacja. Kształtowanie się cen na rynkach finansowych: dane empiryczne i modele.

Literatura obowiązkowa:

- Briys/Bellalah/Mai/Varenne, Options, Futures and Exotic Derivatives, Wiley 1999,
- Campbell/Lo/MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press 1997,
- Cossin/Pirotte, Advanced Credit Risk Analysis, Wiley 2001,
- Dutta, Strategies and Games, The MIT Press 1999,
- Kagel/Roth, The Handbook of Experimental Economics, Princeton University Press 1995,
- Kasapi, Mastering Credit Derivatives, FT Prentice-Hall 1999,
- Konishi/Dattatreya, The Handbook of Derivative Instruments, Irwin 1995,
- Martellini/Priaulet, Fixed-Income Securities, Wiley 2001,
- O'Hara, Market Microstructure Theory, Blackwell 1995,
- Shefrin, Beyond Greed and Fear, Harvard Business School Press 2000,
- Shiller, Market Volatility, The MIT Press 1993,
- Shleifer, Inefficient Markets, Oxford University Press 2000,
- Taleb, Dynamic Hedging, Wiley 1997,
- Wilmott, Derivatives, Wiley 1998.

Literatura uzupełniająca:

- A. Ahearne, J. Gagnon, J. Haltmaier, S. Kamin ; "Preventing deflation : lessons from Japan's experience in 1990s" ; The Federal Reserve Board; 2002; (IFDP 2002-729)
- J. Clouse, D. Henderson, A. Orphandies, D. Small, P. Tinsley ; "Monetary policy when the nominal short-term interest rate is zero" ; The Federal Reserve Board; 2000; (FEDS 2000-51)

Forma zaliczenia:

1. egzamin pisemny 60-90 min./5-10 problemów i zadań
2. prace pisemne :
   a. analiza dynamiki ceny wybranego instrumentu finansowego
      w okresie 1.11 - 15.12.2002 r.
3. test powtórkowy (14.11.2002)

Redakcja