Redakcja
 
 

Słownik angielsko - polski terminów finansowych.


Pokaż wszystkie litery lub wybierz konkretną : A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/finanse/public_html/Slownik/lista_slowek.php on line 13 Accrued Intrest (Naros?e Odsetki) :
Procent, uzyskiwany pomi?dzy ostatni? p?atno?ci? i dzisiejsz? dat?, lecz, który nie zosta? jeszcze wyp?acony po?yczkodawcy.
(Justyna Zi?zio)

Actuals (Rzeczywiste Towary Fizyczne) :
Rzeczywiste towary fizyczne, które kto? sprzedaje lub kupuje, np. nasiona soi, kukurydza, z?oto, srebro, obligacje skarbowe, itp. Nazywane tak?e cash commodity.
(Justyna Zi?zio)

Add-on Method ( - ) :
Metoda p?acenia procentów, w której procent jest doliczany do rachunku w dniu wyp?aty warto?ci nominalnej lub p?atno?ci odsetek.
(Justyna Zi?zio)

Adjusted Futures Price (Skorygowana Cena Kontraktów Futures) :
Ekwiwalent ceny gotówkowej przedstawiony w obecnej cenie kontraktu terminowego. Jest obliczany przez iloczyn ceny kontraktu futures i wspó?czynnika przeliczeniowego dla pojedynczego instrumentu finansowego(np. obligacji lub banknotu), który ma zosta? przekazany.
(Justyna Zi?zio)

Against Actuals (W zamian za rzeczywiste dobra fizyczne) :
Transakcja u?ywana zwykle przez dwóch zabezpieczaj?cych, którzy chc? wymieni? pozycje terminowe na gotówkowe. To samo co Versus Cash.
(Justyna Zi?zio)

Arbitrage (Arbitra?) :
Jednoczesny zakup i sprzeda? tych samych towarów na ró?nych rynkach w celu zarobku na ró?nicy cen.
(Justyna Zi?zio)

Arbitration (Rozjemstwo) :
Procedura zako?czenia sporu pomi?dzy cz?onkami lub pomi?dzy cz?onkiem a klientem.
(Justyna Zi?zio)

Assign (Wyznacza?) :
Dzia?anie, które sprawia, ?e opcja sprzedaj?cego wykona jego obowi?zek przyj?cia krótkiej pozycji (jako sprzedawca opcji kupna) lub d?ugiej pozycji (jako sprzedawca opcji sprzeda?y).
(Justyna Zi?zio)

Associate Membership (Cz?onkostwo Stowarzyszone) :
Cz?onkostwo w Chicagowskiej Gie?dzie Towarowej pozwalaj?ce jednostkom na transakcje instrumentami finansowymi na rynku terminowym i innych wyznaczonych rynkach.
(Justyna Zi?zio)

Associated Person (AP) (Osoba Stowarzyszona) :
Jednostka, która doradza wybór zlece? klientom lub funduszom (lub która nadzoruje osoby wykonuj?ce te obowi?zki) w imieniu Futures Commision Merchant, Równie? jako : Introducing Broker, Commodity Trading Adviser, Commodity Pool Operator.
(Justyna Zi?zio)

At-the-Money (ATM) Option ( - ) :
Opcja, której cena wykonania jest sta?a, w stosunku do obecnych cen rynkowych instrumentu bazowego..
(Justyna Zi?zio)

Balance of Payments (Bilans P?atniczy) :
Zestawienie mi?dzynarodowych transakcji kraju przez pewien okres zawieraj?cy transakcje towarowe, us?ug oraz przep?ywy finansowe.
(Justyna Zi?zio)

Basis (Podstawa) :
Ró?nica pomi?dzy cen? gotówkow? i terminow? towaru. Je?eli nie jest ona specyficznie okre?lona najcz??ciej do jej wyznaczenia u?ywa si? ceny dobra w kontrakcie terminowym na najbli?szy miesi?c.
(Justyna Zi?zio)

Bear ( - ) :
Osoba, która uwa?a, ?e ceny rynkowe spadn?.
(Justyna Zi?zio)

Bear Market (Bessa) :
Okres zni?ki cen rynkowych.
(Justyna Zi?zio)

Bear Spread ( - ) :
Dla wi?kszo?ci towarów sytuacja sprzyjaj?ca sprzeda?y kontraktu na najbli?szy miesi?c i kupowaniu kontraktów odroczonych, aby zarobi? na zmianie relacji cen.
(Justyna Zi?zio)

Bid (Oferta Kupna) :
Wyra?enie wskazuj?ce na ch?? zakupu towaru po danej cenie. Przeciwie?stwo oferty sprzeda?y.
(Justyna Zi?zio)

Board of Trade Clearing Corporation ( - ) :
Niezale?na spó?ka akcyjna, która rozlicza wszelkie transakcje na Chicago Board of Trade, dzia?aj?c jako gwarant dla wszystkich rozliczanych transakcji, rozlicza wszystkie konta cz?onków clearingowych ka?dego dnia aby zapewni?, ?e wszystkie zyski zosta?y przelane, wszystkie nale?no?ci pobrane, ustala i dostosowuje op?aty margin dla uczestników do zmieniaj?cych si? warunków rynkowych. Jest okre?lana tak?e jako clearing corporation. Agencja lub oddzielna spó?ka akcyjna gie?dy terminowej odpowiedzialna za regulacj? rachunków handlowych, transakcji clearingowych, pobierania i przechowywania op?at margin, regulacj? przelewów oraz sprawozdania danych transakcji. Clearinghouses dzia?aj? jako trzecia strona wszelkich kontraktów terminowych i opcyjnych - dzia?aj?c jako kupuj?cy dla ka?dego sprzedaj?cego cz?onka clearingowego i jako sprzedaj?cy dla ka?dego kupuj?cego cz?onka clearingowego.
(Justyna Zi?zio)

Book Entry Securities ( - ) :
Elektronicznie zapisane zabezpieczenia, które zawieraj? nazw? ka?dego wierzyciela, adres, numer ubezpieczenia socjalnego, numer identyfikacji podatkowej oraz wysoko?? po?yczki dolarowej (np. ?aden z posiadaczy obligacji nie otrzymuje za?wiadcze? pisemnych, zamiast tego agent elektronicznie przekazuje p?atno?ci na konto bankowe wierzyciela w oznaczonym terminie)
(Justyna Zi?zio)

Broker (Makler) :
Firma lub jednostka która wykonuje zlecenia terminowe lub opcyjne w imieniu instytucji finansowych i handlowych i/lub klientów indywidualnych.
(Justyna Zi?zio)

Brokerage Fee (Op?ata Transakcyjna Maklera) :
Op?ata transakcyjna pobierane przez maklera za dokonanie transakcji. To samo co : Commision Fee
(Justyna Zi?zio)

Brokerage House (Dom Maklerski) :
Jednostka lub organizacja, która doradza lub przyjmuje zamówienia na zakup lub sprzeda? kontraktów terminowych lub opcji oraz przyjmuje od klientów pieni?dze lub inne aktywa na wykonanie tych zlece?. To samo co : Commision House, Wire House
(Justyna Zi?zio)

Bull ( - ) :
Osoba, która uwa?a, ?e ceny rynkowe wzrosn?.
(Justyna Zi?zio)

Bull Market (Hossa) :
Okres wzrostu cen rynkowych.
(Justyna Zi?zio)

Bull Spread ( - ) :
Dla wi?kszo?ci towarów sytuacja sprzyjaj?ca zakupieniu kontraktu na najbli?szy miesi?c i sprzeda?y kontraktów odroczonych, aby zarobi? na zmianie relacji cen.
(Justyna Zi?zio)

Buying Hedge ( - ) :
Nabycie kontraktów terminowych aby zabezpieczy? si? przed mo?liwym wzrostem cen towarów gotówkowych, które zakupi w przysz?o?ci. Z chwil? zakupu towarów gotówkowych otwarta pozycja terminowa zostaje zamkni?ta przez sprzeda? takiej samej ilo?ci i typu kontraktów terminowych jak te, które pocz?tkowo zosta?y kupione.
(Justyna Zi?zio)

Calendar Spread ( - ) :
Zakup kontraktu terminowego na pewien miesi?c i jednoczesna sprzeda? kontraktu terminowego na inny miesi?c na ten sam towar na tej samej gie?dzie. Zakup opcji sprzeda?y lub kupna i jednoczesna sprzeda? tego samego typu opcji o tej samej cenie, ale innym miesi?cu wyga?ni?cia.
(Justyna Zi?zio)

Call Option (Opcja Kupna) :
Opcja, która daje nabywcy prawo, ale nie obowi?zek do zakupu wymienionego kontraktu bazowego po podanej cenie w lub przed dniem wyga?ni?cia.
(Justyna Zi?zio)

Canceling Order (Zlecenie Kasuj?ce) :
Zlecenie, które usuwa poprzednie zlecenie.
(Justyna Zi?zio)

Carrying Charge (Koszt Przechowania) :
Dla towarów fizycznych koszt miejsca sk?adowania, ubezpieczenia, obci??enia finansowe spowodowane przez posiadanie towarów fizycznych. Na rynku terminowym stóp procentowych oznacza ró?nic? pomi?dzy zyskiem z instrumentu gotówkowego, a kosztem funduszy poniesionych na jego zakup.
(Justyna Zi?zio)

Cash Commodity (Towar Gotówkowy) :
Umowa sprzeda?y na natychmiastow? lub pó?niejsz? dostaw? rzeczywistego produktu.
(Justyna Zi?zio)

Cash Market (Rynek Gotówkowy) :
Miejsce, w którym mo?na zakupi? towary rzeczywiste, np. elewator zbo?owy, bank, itp. W miejscu tym okre?lane s? ceny gotówkowe za towar rzeczywisty, który mo?na dostarczy? natychmiast. Kontrakt forwardowy jest takim kontraktem gotówkowym, w którym sprzedawca zgadza si? dostarczy? okre?lony towar gotówkowy do nabywcy w przysz?o?ci. Kontrakt forwardowy, w przeciwie?stwie do kontraktów futures jest negocjowany osobi?cie i niestandaryzowany.
(Justyna Zi?zio)

Cash settlement ( - ) :
Transakcje oparte generalnie na indeksowanych kontraktach futures, które s? rozliczne w rozliczeniu gotówkowym na rzeczywist? warto?? wska?nika na ostatni dzie? handlowy, w przeciwie?stwie do tych okre?laj?cych przelewy towarów lub instrumentów finansowych.
(Justyna Zi?zio)

Certificate of Deposit (CD) (Certyfikat Depozytowy) :
Terminowy wk?ad bankowy z okre?lon? warto?ci? nominaln? potwierdzony certyfikatem.
(Justyna Zi?zio)

Charting (Wykre?lanie) :
U?ywanie wykresów do analizowania zachowa? rynku i przewidywania przysz?ych ruchów cen. Ten, kto u?ywa wykre?lania jako handlowej metody nakre?lania takich czynników jak: najwy?sza, najni?sza, ustabilizowana cena, ?rednie ruchy cen, wielko?? i stopa otwarcia. Dwa podstawowe wykresy to histogramy i wykresy punktowe. Przewiduj?c przysz?e ruchy cen u?ywa si? cen historycznych, wielko?ci handlu, stopy otwarcia i innych danych handlowych do badania wzorów cen.
(Justyna Zi?zio)

Cheap ( - ) :
Wyra?enie potoczne sugeruj?ce, ?e towar ma cen? ni?sz? ni? jest w rzeczywisto?ci wart.
(Justyna Zi?zio)

Cheapest to Deliver ( - ) :
Metoda wyznaczenia który pojedynczy instrument d?u?ny op?aca si? dostarczy? przy rozliczeniu futures na obligacje skarbowe.
(Justyna Zi?zio)

Clear (Rozliczenie) :
Proces, podczas którego dom clearingowy zachowuje akta wszystkich transakcji i reguluje przep?ywy op?at margin dla jego cz?onka na dziennej bazie mark-to-market.
(Justyna Zi?zio)

Clearing Corporation (Clearingowa Spó?ka Akcyjna) :
Niezale?na spó?ka akcyjna, która rozlicza wszelkie transakcje na Chicago Board of Trade, dzia?aj?c jako gwarant dla wszystkich rozliczanych transakcji, rozlicza wszystkie konta cz?onków clearingowych ka?dego dnia aby zapewni?, ?e wszystkie zyski zosta?y przelane, wszystkie nale?no?ci pobrane, ustala i dostosowuje op?aty margin dla uczestników do zmieniaj?cych si? warunków rynkowych.
(Justyna Zi?zio)

Clearing Margin (Mar?a Clearingowa) :
Finansowe zabezpieczenia zapewniaj?ce, ?e cz?onek clearingowy (zwykle spó?ka handlowa lub akcyjna) wykonaj? otwarte kontrakty futures i opcyjne ich klientów. Clearing margin ró?ni si? od customer margin tym, ?e indywidualni nabywcy i sprzedawcy kontraktów futures i opcji potrzebuj? maklerów do z?o?enia depozytów. Zobacz Customer Margin. W przemy?le terminowym gwarancje finansowe s? wymagane od obu stron kontraktu futures i od sprzedaj?cych opcje aby zapewni? wype?nienie warunków kontraktu. FCM s? odpowiedzialne za nadzór nad kontami margin klientów. Op?aty margin s? uzale?nione od basis ryzyka rynkowego i warto?ci kontraktu. Okre?lana tak?e jako performance-bond margin.
(Justyna Zi?zio)

Clearing Member (Cz?onek Clearingowy) :
Cz?onek gie?dowego domu clearingowego. Cz?onkostwo w organizacjach clearingowych jest zwykle otrzymywane przez spó?ki. Cz?onkowie clearingowi s? odpowiedzialni za finansowe zobowi?zania klientów rozliczanych przez te firmy.
(Justyna Zi?zio)

Clearinghouse (Dom Clearingowy) :
Agencja lub oddzielna spó?ka akcyjna gie?dy terminowej odpowiedzialna za regulacj? rachunków handlowych, transakcji clearingowych, pobierania i przechowywania op?at margin, regulacj? przelewów oraz sprawozdania danych transakcji. Clearinghouses dzia?aj? jako trzecia strona wszelkich kontraktów terminowych i opcyjnych - dzia?aj?c jako kupuj?cy dla ka?dego sprzedaj?cego cz?onka clearingowego i jako sprzedaj?cy dla ka?dego kupuj?cego cz?onka clearingowego.
(Justyna Zi?zio)

Closing Price (Cena Zamkni?cia) :
Ostatnia cena p?acona za towar ka?dego dnia handlowego. Gie?dowe domy clearingowe ustalaj? zyski i straty netto, wymagane op?aty margin i limity cenowe nast?pnego dnia oparte na ustalonej cenie kontraktów futures i opcji. Je?li jest jaka? rozpi?to?? pomi?dzy cenami, cena ta ustalona jest przez u?rednienie tych cen. Okre?lana tak?e jako settlement price lub settle.
(Justyna Zi?zio)

Closing Range (Rozpi?to?? Cen) :
Rozpi?to?? pomi?dzy cen? transakcji sprzeda?y i kupna, które mia?y miejsce podczas zamkni?cia sesji.
(Justyna Zi?zio)

Commision Fee ( - ) :
= Brokerage Fee
(Justyna Zi?zio)

Commision House ( - ) :
= Brokerage House = Wire House
(Justyna Zi?zio)

Commodity (Towar) :
Artyku? handlowy lub produkt, który mo?e by? u?yty w handlu. W zaw??onym poj?ciu produkty, sprzedawane na autoryzowanej gie?dzie towarowej. W sk?ad towarów wchodz? towary rolne, metale, produkty ropopochodne, obce waluty, instrumenty finansowe i wska?niki, aby wymieni? tylko niektóre z nich.
(Justyna Zi?zio)

Commodity Futures Trading Commision (CFTC) ( - ) :
Federalna agencja reguluj?ca powo?ana w oparciu o Commodity Futures Trading Commision Act, która nadzoruje handel terminowy w USA. Komisja sk?ada si? z pi?ciu cz?onków, z których jeden jest wybierany na przewodnicz?cego. Wszyscy s? mianowani przez prezydenta i podlegaj? zatwierdzeniu przez senat. S? niezale?ni od wszystkich departamentów.
(Justyna Zi?zio)

Commodity Pool ( - ) :
Przedsi?biorstwo, w którym ?rodki pieni??ne nale??ce do pewnej liczby osób s? ??czone w celu handlu kontraktami futures lub opcjami towarowymi.
(Justyna Zi?zio)

Commodity Pool Operator ( - ) :
Jednostka lub organizacja, która dzia?a lub zarz?dza ?rodkami pieni??nymi na rynku wspólnym towarów.
(Justyna Zi?zio)

Commodity Trading Adviser ( - ) :
Osoba, która w zamian za wynagrodzenie lub procent od zysku bezpo?rednio lub po?rednio doradza innym, co do warto?ci lub wskazanej mo?liwo?ci zakupu lub sprzeda?y kontraktów futures lub opcji towarowych.. Doradztwo po?rednie obejmuje sprawowanie w?adzy handlowej nad kontem klienta jak równie? dostarczanie zalece? w formie publikacji pisanych jak i w inny sposób.
(Justyna Zi?zio)

Computerized Trading Reconstruction System ( - ) :
Skomputeryzowany program obliczeniowy na Chicago Board of Trade, który w ka?dej transakcji okre?la uczestników, kontrakt, ilo??, cen?, czas realizacji co do minuty.
(Justyna Zi?zio)

Concract Month ( - ) :
Specyficzny miesi?c, w którym przekazanie mo?e mie? miejsce zgodnie z warunkami kontraktu futures.
(Justyna Zi?zio)

Concurrent Indicators ( - ) :
Wska?niki rynkowe pokazuj?ce ogóln?, aktualn? tendencj? wzrostu gospodarki.
(Justyna Zi?zio)

Consumer Price Index(CPI) ( - ) :
G?ówna miara inflacji wyznaczana przez ameryka?skie Ministerstwo Handlu. Mierzy ona zmiany cen sta?ego koszyka rynkowego sk?adaj?cego si? z 385 dóbr i us?ug z poprzedniego miesi?ca.
(Justyna Zi?zio)

Contract Grades: ( - ) :
Standardowe klasy towarów lub instrumentów wymienionych w zasadach wymiany, które musz? by? spe?nione podczas zamiany towarów gotówkowych na kontrakty futures. Klasom tym zwykle towarzysz? plany obni?ek i premii umo?liwiaj?ce wymian? dóbr o ni?szej lub wy?szej jako?ci ni? wymagana standardowo przez gie?d?.
(Justyna Zi?zio)

Controlled Account ( - ) :
Umowa, w której w?a?ciciel konta daje pisemne upowa?nienie innej osobie, cz?sto swemu maklerowi, do podejmowania decyzji handlowych. Znana te? jako discretionary lub managed account.
(Justyna Zi?zio)

Convergence ( - ) :
Termin okre?laj?cy tendencj? cen gotówkowych i terminowych do zrównania si? (np. basis zmierza do zera) jako zbli?anie si? terminu wyga?ni?cia kontraktu futures.
(Justyna Zi?zio)

Conversion Factor ( - ) :
Czynnik u?ywany do zrównania ceny kontraktów futures na obligacje skarbowe i banknoty skarbowe z ró?norodnymi cenami obligacji skarbowych, które mo?na dostarczy? przy rozliczeniu kontraktu futures na obligacje skarbowe nadaj?cych si? do przekazania.
(Justyna Zi?zio)

Cost of Carry ( - ) :
= Carrying Charge
(Justyna Zi?zio)

Coupon ( - ) :
Stopa procentowa z instrumentu d?u?nego, któr? emituj?cy gwarantuje p?aci? do momentu wykupu.
(Justyna Zi?zio)

Current Yield (Bie??ca Rentowno??) :
Stosunek kuponu do obecnej ceny instrumentu d?u?nego.
(Justyna Zi?zio)

Customer Margin ( - ) :
W przemy?le terminowym gwarancje finansowe s? wymagane od obu stron kontraktu futures i od sprzedaj?cych opcje aby zapewni? wype?nienie warunków kontraktu. FCM s? odpowiedzialne za nadzór nad kontami margin klientów. Op?aty margin s? uzale?nione od basis ryzyka rynkowego i warto?ci kontraktu. Okre?lana tak?e jako performance-bond margin. Finansowe zabezpieczenia zapewniaj?ce, ?e cz?onek clearingowy (zwykle spó?ka handlowa lub akcyjna) wykonaj? otwarte kontrakty futures i opcyjne ich klientów. Clearing margin ró?ni si? od customer margin tym, ?e indywidualni nabywcy i sprzedawcy kontraktów futures i opcji potrzebuj? maklerów do z?o?enia depozytów.
(Justyna Zi?zio)

Daily Trading Limit ( - ) :
Maksymalna rozpi?to?? cen za kontrakt ustanowiona w ci?gu dnia wymiany gotówkowej.
(Justyna Zi?zio)

Day Traders ( - ) :
Spekulanci, którzy zak?adaj? pozycje w kontraktach futures i opcyjnych i likwiduj?cy je przed zamkni?ciem tej samej sesji.
(Justyna Zi?zio)

Deferred (Delivery) Month ( - ) :
Bardziej oddalone miesi?ce w których ma miejsce handel terminowy, w odró?nieniu od Nearby (Delivery) Month.
(Justyna Zi?zio)

Delivery (Dostawa) :
Transfer towarów pieni??nych od sprzedawcy kontraktu futures do kupca kontraktu futures. Ka?da gie?da futures ustala specyficzne procedury tej?e dostawy. W niektórych kontraktach, na przyk?ad w stock index contracts, kwota gotówki jet ?ci?le przypisana.
(Ewa Engel)

Delivery Day ( - ) :
Trzeci dzie? w procesie przekazania na Chicago Board of Trade, kiedy firma clearingowa nabywcy prezentuje dowód przekazania z potwierdzonym rachunkiem na nale?n? kwot? w biurze firmy clearingowej sprzedaj?cego.
(Justyna Zi?zio)

Delivery Month (Miesi?c Dostawy) :
Miesi?c, w którym dostawa mo?e mie? miejsce zgodnie z warunkami kontraktu futures. Inna nazwa to miesi?c kontraktowy (contract month).
(Ewa Engel)

Delivery Points (Punkty Dostawy) :
Miejsca i udogodnienia ustalane przez gie?d? futures, gdzie dostawy towarów s? dostarczane jako wype?nienie kontraktu futures, zgodnie z procedurami gie?dy.
(Ewa Engel)

Delta ( - ) :
Wspó?czynnik mierz?cy, jak bardzo zmienia si? cena opcji, przy zmianie ceny kontraktu bazowego.
(Ewa Engel)

Demand, Law of (Prawo Popytu) :
Zwi?zek, relacja pomi?dzy popytem na produkt, a cen?.
(Ewa Engel)

Differentials (Ró?nice) :
Ró?nice cenowe ze wzgl?du na klasy, stopnie i lokalizacji (punktu) dostawy ró?nych dostaw tego samego towaru.
(Ewa Engel)

Discount Method (Metoda Dyskontowa) :
Metoda p?acenia odsetek przez emisj? papieru warto?ciowego po cenie ni?szej od nominalnej i wyp?acania kwoty nominalnej w momencie wykupu papieru. Odsetki to ró?nica pomi?dzy wy?sz? cen? nominaln?, a ni?sz? cen? rynkow?.
(Ewa Engel)

Discount Rate (Stopa Dyskontowa) :
Stopa procentowa po?yczek udzielanych przez Federal Reserve Bank.
(Ewa Engel)

Discretionary Account ( - ) :
Umowa, zgodnie z któr? posiadacz konta przekazuje pisemne upowa?nienie po?wiadczone przez adwokata osobie trzeciej, cz?sto swojemu maklerowi, by ta mog?a swobodnie podejmowa? decyzje handlowe. Cz?sto nazywane tak?e kontem kontrolowanym lub kierowanym.
(Ewa Engel)

Equilibrium Price (Cena Równowagi) :
Cena rynkowa, przy której dostarczana ilo?? towaru równa si? ilo?ci, na jak? zg?oszony jest popyt.
(Ewa Engel)

Eurodollars (Eurodolary) :
Dolary ameryka?skie z?o?one na depozyt w banku poza Stanami Zjednoczonymi i w konsekwencji poza jurysdykcj? tego? kraju. Tym bankiem mo?e by? zarówno bank zagraniczny, jak i filia banku ameryka?skiego.
(Ewa Engel)

European Terms ( - ) :
Metoda notowania kursów walutowych, która podaje ilo?? zagranicznej waluty potrzebnej do zakupu jednostki np. waluty ameryka?skiej, czyli dolara (w skrócie: zagraniczna waluta na jednego dolara). Odwrotno?ci? metody europejskiej jest inna metoda, która zak?ada, i? notowanie kursu opiera si? na wyznaczaniu ilo?ci jednostek (np. dolarów) potrzebnej do zakupu jednostki waluty zagranicznej (dolary na jednostk? zagranicznej waluty).
(Ewa Engel)

Exchange for Physicals (Wymiana na Pieni?dze) :
Transakcja dokonywana g?ównie przez dwóch hedgers'ów, którzy chc? wymieni? kontrakt futures na pozycje gotówkowe. Nazywana tak?e "kontra gotówka".
(Ewa Engel)

Exercise (Wykonanie) :
Dzia?ania podj?te przez posiadacza opcji kupna, gdy chce kupi? kontrakt bazowy opcji lub przez posiadacza opcji sprzeda?y, gdy chce sprzeda? kontrakt bazowy opcji.
(Ewa Engel)

Exercise Price (Cena Wykonania) :
Cena, po której kontrakt bazowy opcji kupna lub sprzeda?y mo?e by? kupiony albo sprzedany. Nazywana tak?e strike price.
(Ewa Engel)

Expanded Trading Hours (Doliczone Godziny Handlowe) :
Dodatkowe godziny handlowe pewnymi, wybranymi kontraktami futures i opcyjnymi (futures and options cotracts) na Chicago Board of Trade. Pokrywaj? si? one z godzinami urz?dowymi w innych strefach czasowych.
(Ewa Engel)

Expiration Date (Data Wyga?ni?cia) :
Opcje w kontraktach futures maj? wyznaczon? dat? wyga?ni?cia w miesi?cu poprzedzaj?cym okre?lony w kontrakcie miesi?c dostawy (delivery month). Dla przyk?adu, je?li kontrakt ustalony jest na marzec, opcja wygasa w lutym. Pomimo tego, nazywana jest opcj? marcow?, poniewa? dzia?ania podj?te przez posiadacza tej?e opcji zako?cz? si? na marcowej pozycji kontraktu futures.
(Ewa Engel)

Extrinsic Value (Warto?? Zewn?trzna) :
Kwota pieni?dzy, jak? kupuj?cy jest gotowy zap?aci? za opcj? przewiduj?c, ?e z czasem zmiany w cenie kontraktu (zawieraj?cego opcj?) spowoduj?, i? cena opcji wzro?nie. W zasadzie, premia opcyjna to suma warto?ci bie??cej i warto?ci czasowej. Ka?d? kwot?, o jak? premia opcyjna przewy?sza warto?? bie??c? mo?na nazwa? warto?ci? czasow?.
(Ewa Engel)

Face Value (Warto?? nominalna) :
Nomina? pieni??ny nadrukowany na certyfikacie papieru warto?ciowego.
(Ewa Engel)

Federal Funds (Fundusze Federalne) :
Depozyty w Federal Reserve banków wchodz?cych do systemu federalngo. Utworzone w ten sposób fundusze mog? by? po?yczane przez cz?onkowskie banki innym cz?onkowskim bankom.
(Ewa Engel)

Federal Funds Rate ( - ) :
Stopa procentowa na rynku rezerw banków komercyjnych.
(Ewa Engel)

Federal Housing Administration (FHA) :
Dzia? U.S Department of Housing and Urban Development (Ameryka?skiego Departamentu Nieruchomo?ci i Rozwoju Miejskiego), który zabezpiecza miejscowe kredyty hipoteczne i ustala standardy konstrukcyjne.
(Ewa Engel)

Federal Reserve System (System Rezerw Federalnych) :
System bankowo?ci centralnej w Stanach Zjednoczonych. Stworzony w roku 1913 ma wspiera? naród w osi?ganiu ekonomicznych i finansowych celów. FRS sk?ada si? z Board of Governors (?awy Zarz?dczej), Federal Open Market Committee (Federalnego Komitetu Otwartego Rynku) i dwunastu Banków Federalnych.
(Ewa Engel)

Fill-or-Kill (Wype?nij lub Zlikwiduj) :
Zamówienie z?o?one przez klienta, które posiada ograniczenie cenowe i które musi by? niezw?ocznie wype?nione lub anulowane.
(Ewa Engel )

Financial Analysis Auditing Compliance Tracking System (FACTS) :
Skomputeryzowany system Krajowego Stowarzyszenia Futures (The National Futures Association) przechowuj?cy dane finansowe swoich cz?onkowskich firm i monitoruj?cy ich sytuacje finansowe.
(Ewa Engel)

Financial Instrument (Instrument Finansowy) :
S? dwa podstawowe rodzaje: (1) d?u?ne, które s? po?yczk? z uzgodnionymi do sp?acenia odsetkami i (2) udzia?owe papiery warto?ciowe, czyli akcje lub obligacje przedsi?biorstw.
(Ewa Engel)

First Notice Day (Dzie? Pierwszego Zg?oszenia) :
Zgodnie z regu?ami Chicago Board of Trade, jest to pierwszy dzie?, gdy zg?oszenie zamiaru dostarczenia towaru jako wype?nienie kontraktu futures danego miesi?ca mo?e by? przekazane przez bank clearingowy (nale??cy do izby rozrachunkowej) kupcowi. Bank clearingowy informuje równie? sprzedawców, którzy byli przypisanie do kontraktu.
(Ewa Engel)

Floor Broker (FB) :
Osoba, która realizuje zamówienia kupna i sprzeda?y dowolnego towaru w kontraktach futures lub opcyjnych, na dowolnym rynku kontraktowym i w zast?pstwie dowolnej osoby.
(Ewa Engel)

Floor Trader (FT) :
Osoba, która realizuje zamówienia handlowe kupna i sprzeda?y dowolnego towaru w kontraktach futures lub opcyjnych, na dowolnym rynku kontraktowym, ale na swój rachunek.
(Ewa Engel)

Foreign Exchange Market (Rynek Wymiany Mi?dzynarodowej) :
Poza gie?dowy rynek, gdzie kupuj?cy i sprzedaj?cy kieruj? wymian? walutow? poprzez telefon lub inne formy komunikacji. Nazywany tak?e Forex Market.
(Ewa Engel)

Forward (Cash) Contract (Kontrakt (Gotówkowy) Forward) :
Kontrakt pieni??ny, w którym sprzedaj?cy zobowi?zuje si? dostarczy? konkretny towar pieni??ny kupuj?cemu kiedy? w przysz?o?ci. Kontrakty Forwardowe, w odró?nieniu od kontraktów Futures, s? prywatnie negocjowane i nie podlegaj? ?adnym standardom.
(Ewa Engel)

Full Carrying Charge Market ( - ) :
Rynek futures, gdzie miesi?c dostawy ró?nicuje cen? kontraktów. Cena uwzgl?dnia bowiem ca?kowite koszty odsetek, ubezpieczenia i magazynowania.
(Ewa Engel)

Full Membership (CBOT) ( - ) :
Cz?onkowstwo w Chicago Board of Trade, które pozwala osobie prywatnej handlowanie wszystkimi kontraktami futures i options znajduj?cymi si? na li?cie gie?dy.
(Ewa Engel)

Futures Commission Merchant (FCM) :
Osoba lub organizacja po?wiadczaj?ca lub akceptuj?ca zamówienia kupna lub sprzeda?y futures i opcji oraz przyjmuj?ca pieni?dze lub inne aktywa od klientów w celu gwarancji tych?e kontraktów. Nazywana tak?e Commission house lub wire house.
(Ewa Engel)

Futures Contracts ( - ) :
Prawnie wi???ca umowa zawarta na parkiecie gie?dy futures dotycz?ca kupna lub sprzeda?y towaru lub instrumentu w przysz?o?ci. Kontrakty te s? standaryzowane dla ka?dego towaru pod wzgl?dem jako?ci i wielko?ci zamówienia, terminu dostawy i jej lokalizacji. Jedynym zmiennym czynnikiem jest cena kontraktu, któr? ustala sam rynek na parkiecie gie?dy.
(Ewa Engel)

Futures Exchange (Gie?da Futures) :
Centralny rynek z ustanowionymi prawami, regulacjami i procedurami, gdzie kupcy i sprzedawcy spotykaj? si?, by handlowa? kontraktami futures i opcjami na futures.
(Ewa Engel)

GIM Membership (CBOT) ( - ) :
Cz?onkowstwo w Chicago Board of Trade, które pozwala osobie handlowa? wszystkimi umieszczonymi na pa?stwowej li?cie kontraktami futures.
(Ewa Engel)

GLOBEX (Gamma Opcji) :
Wspó?czynnik pokazuj?cy, jak szybko zmienia si? delta na jednostk? zmiany ceny kontraktu bazowego.
(Ewa Engel)

Gross Domestic Product (Produkt Krajowy Brutto) :
Warto?? dóbr finalnych i us?ug wytworzonych przez krajow? gospodark? w trakcie konkretnego okresu, najcz??ciej roku.
(Ewa Engel)

Gross National Product (Produkt Narodowy Brutto) :
Produkt Krajowy Brutto plus dochody rezydentów krajowych z inwestycji za granic?, pomniejszone o warto?? dochodów na rynkach krajowych inwestorów zagranicznych.
(Ewa Engel)

Hedger ( - ) :
Osoba lub firma posiadaj?ca lub planuj?ca posiadanie towarów gotówkowych - kukurydzy, ziaren sojowych lub pszenicznych, m?ki, ameryka?skich bonów skarbowych, skryptów d?u?nych, weksli i.t.d.- oraz uwa?aj?ca, ?e cena towaru mo?e ulec zmianie przed kupnem albo sprzeda?? tego towaru na rynkach. Hedger ubezpiecza si? przed zmian? cen poprzez kupno (sprzeda?) kontraktów futures na ten sam lub podobny towar i pó?niejsze skompensowanie tej pozycji poprzez sprzeda? (kupno) tego samego rodzaju kontraktu futures opiewaj?cego na tak? sam? ilo?? towaru, na jak? zawarta by?a pocz?tkowa transakcja.
(Ewa Engel)

Hedging ( - ) :
Praktyka kompensowania ryzyka zmian cen dowolnych towarów na rynku, na które zawierane s? kontrakty futures.Polega ona na wykorzystaniu takiego samego kontraktu "(ze wzgl?du na towar i jego ilo??) przez zaj?cie przeciwnej pozycji na rynku futures. Hedger`si wykorzystuj? wi?c rynek futures, by ochroni? swe interesy przed niekorzystnymi ruchami cen.
(Ewa Engel)

High (Cena Maksymalna) :
Najwy?sza cena dnia dla danego kontraktu futures.
(Ewa Engel)

Hog/Corn Ratio ( - ) :
Wskaznik ten odzwierciedla zale?no?? mi?dzy kosztami ?ywienia a pieni??n? warto?ci? ?ywca (ang. hog: wieprz, ?winia). Jest konstruowany przez podzielenie przez siebie ceny ?ywca (wyra?onej w dolarach na 100 jednostek masy) i ceny zbo?a (wyra?onej w dolarach za buszel). Je?li ceny zbó? s? relatywnie wysokie w porównaniu z cen? wieprzowiny, warto?ciowo mniej jednostek zbo?a przypada na 100 jednostek masy ?ywca.
(Maja Goettig)

Holder (Posiadacz) :
Nabywca kontaktu opcyjnego (opcji kupna call lub sprzeda?y put). Kupuj?cy kontrakt ma prawo, ale nie obowi?zek wywo?a? kontrakt. Tak?e: Nabywca Opcji (Option Buyer)
(Maja Goettig)

Horizontal Spread (Spread Poziomy) :
Jedna z odmian strategii inwestycyjnej typu spread (polegaj?cej na zaj?ciu pozycji w dwóch lub wi?cej opcjach tego samego typu, tzn. opcjach kupna call lub sprzeda?y put). Polega na nabyciu kontraktu opcyjnego o okre?lonej cenie wykonania i jednoczesnej sprzeda?y kontraktu opcyjnego o tej samej cenie wykonania (strike / exercise price), ale z inn? dat? wyga?ni?cia (strike / exercise date). Tak?e: Spread Kalendarzowy (Calendar Spread).
(Maja Goettig)

IDEM Membership (CBOT) ( - ) :
Cz?onkostwo w handlowych przywilejach dotycz?cych obrotu kontraktami futures (na indeksy gie?dowe, z?oto, indeks obligacji samorz?dowych, 30-dniowe fed funds) na gie?dzie CBOT.
(Maja Goettig)

In-the-Money Option (Opcja In-the-Money) :
Opcja maj?ca ró?n? od zera warto?? wewn?trzn? (intrinsic value), tzn. taka opcja, która w przypadku natychmiastowego wykonania prowadzi?aby do dodatniego przep?ywu pieni??nego dla jej posiadacza. Opcja kupna (sprzeda?y) jest in-the-money je?li cena wykonania opcji jest ni?sza (wy?sza) od aktualnej ceny instrumentu bazowego dla tej opcji.
(Maja Goettig)

Initial Margin (Depozyt Pocz?tkowy) :
Kwota, któr? uczestnik rynku futures musi zdeponowa? na tzw. zabezpieczaj?cym rachunku depozytowym (margin account) w momencie, gdy sk?ada zlecenie kupna (sprzeda?y) kontraktu futures. Tak?e: Original Margin
(Maja Goettig)

Intercommodity Spread ( - ) :
Zakup kontraktu futures na dane aktywo pierwotne (i dany miesi?c dostawy), po??czony z jednoczesn? sprzeda?? kontraktu futures na ten sam miesi?c dostawy, lecz na inne (cho? zbli?one) aktywo pierwotne.
(Maja Goettig)

Interdelivery Spread ( - ) :
Zakup kontraktu futures na dany miesi?c dostawy (delivery month), po??czony z jednoczesn? sprzeda?? kontraktu futures (na ten sam towar i na tej samej gie?dzie), lecz na inny miesi?c dostawy. Tak?e: Intramarket lub Calendar Spread
(Maja Goettig)

Intermarket Spread ( - ) :
Zakup kontraktu futures na dany miesi?c dostawy na jednej gie?dzie, po??czony z jednoczesn? sprzeda?? kontraktu futures na ten sam miesi?c dostawy na innej gie?dzie.
(Maja Goettig)

Intrinsic Value (Warto?? Wewn?trzna) :
Wy?sza z dwóch wielko?ci: zera oraz warto?ci, jak? otrzymaliby?my w przypadku natychmiastowego wykonania opcji.
(Maja Goettig)

Introducing Broker ( - ) :
Osoba (lub organizacja), która stara si? o zlecenia lub przyjmuje zlecenia kupna/sprzeda?y kontraktów futures (albo opcji), lecz nie przyjmuje za to pieni?dzy.
(Maja Goettig)

Inverted Market ( - ) :
Rynek, na którym ceny terminowe s? tym wy?sze, im krótszy jest czas pozostaj?cy do daty realizacji kontraktu.
(Maja Goettig)

Invisible Supply ( - ) :
Niepoliczone zapasy towaru pozostaj?ce w r?kach hurtowników i producentów, które nie mog? by? dok?adnie zidentyfikowane i pozostaj? poza obr?bem handlu, lecz teoretycznie s? dost?pne dla rynku.
(Maja Goettig)

Lagging Indicators ( - ) :
Wskazniki rynkowe pokazuj?ce ogólny kierunek, w którym zmierza gospodarka i potwierdzaj?ce (lub nie) trend implikowany przez wskazniki wiod?ce (leading indicators). Tak?e: Concurrent Indicators.
(Maja Goettig)

Last Trading Day ( - ) :
Ostatni dzie? obrotu danym kontraktem opcyjnym (lub kontraktem futures). Po tym terminie kontrakt musi by? zrealizowany przez dostaw? aktywów piewotnych lub przez uregulowanie zobowi?za? gotowk?.
(Maja Goettig)

Leading Indicators ( - ) :
Wskazniki rynkowe przewiduj?ce kondycj? gospodarki na nadchodz?ce miesi?ce. Przyk?ady leading indicators:?redni roboczotydzie? w przemy?le, pocz?tkowe zg?oszenia po zasi?ek dla bezrobotnych, zamówienia na dobra konsumpcyjne i materia?y, odsetek firm zg?aszaj?cych opóznienia dostaw, zmiany w niezrealizowanych przez producentów zamówieniach na dobra trwa?e, zamówienia na parki maszynowe i wyposa?enie, nowe pozwolenia na budow?, indeks oczekiwa? konsumenckich, zmiany w cenach materia?ów, ceny akcji, zmiana w poda?y pieni?dza.
(Maja Goettig)

Leverage (Lewarowanie/D?wignia Finansowa) :
Mo?liwo?? kontrolowania dóbr o du?ej warto?ci pieni??nej za pomoc? stosunkowo niewielkiej ilo?ci kapita?u (nak?adu pocz?tkowego).
(Maja Goettig)

Limit Order (Zlecenie z Limitem) :
Typ zlecenia polegaj?cy na okre?leniu przez klienta odpowiedniej ceny (czasem równie? terminu wykonania).Wykonanie zlecenia tego typu jest mo?liwe jedynie po tej lub korzystniejszej dla klienta cenie.
(Maja Goettig)

Limits (Limity) :
Limit Handlowy (Trading Limit): maksymalna, okre?lona przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC) lub gie?d?, na której nast?puje obrót danym kontraktem, ilo?? kontraktów futures jak? mo?e posiada? inwestor.Dla wi?kszo?ci kontraktów gie?dy okre?laj? warto?? dziennego limitu zmiany ceny. Je?li cena kontraktu spada w danym dniu o warto?? równ? dziennemu limitowi zmiany ceny, mówi si?, ?e kontrakt osi?gn?? limit dolny (limit down). Sytuacja przeciwna zwana jest osi?gni?ciem limitu górnego (limit up). Z regu?y osi?gni?cie dolnego lub górnego limitu powoduje w danym dniu zamkni?cie sesji dla danego kontraktu.
(Maja Goettig)

Linkage ( - ) :
Mo?liwo?? kupna (sprzeda?y) kontraktów na jednej gie?dzie (np. Chicago Mercantile Exchange) i pózniejszej sprzeda?y (kupna) tych kontraktów na innej gie?dzie (np. Singapore International Monetary Exchange).
(Maja Goettig)

Liquid (P?ynny) :
Cecha rynku finansowego (lub rynku towarowego). Przeprowadzenie du?ych transakcji na p?ynnym rynku nie prowadzi do istotnych zmian cen, ze wzgl?du na wystarczaj?c? ilo?? jednostek towarów podlegaj?cych obrotowi na tym rynku.Cecha inwestycji. Inwestorzy s? sk?onni wybiera? inwestycje p?ynne (liquid investments), aby prowadzona przez nich dzia?alno?? handlowa nie mia?a wp?ywu na ceny rynkowe.
(Maja Goettig)

Liquidate (Likwidowa?, Zamyka?) :
Sprzeda? (lub kupno) zakupionych (lub sprzedanych) we wcze?niejszej transakcji kontraktów futures (na ten sam miesi?c dostawy) lub dostarczenie (odebranie) aktywów pierwotnych dla kontraktu futures.Zaj?cie pozycji przeciwnej do pocz?tkowej pozycji otwieraj?cej w kontrakcie futures (lub opcyjnym).
(Maja Goettig)

Liquidity Data Bank ( - ) :
Skomputeryzowana charakterystyka aktywno?ci rynkowej na gie?dzie CBOT (Chicago Board of Trade), u?ywana przez handlowców do analizy trendów cenowych i wypracowywania strategii handlowych. Dla ka?dego towaru, b?d?cego przedmiotem handlu na CBOT istnieje rozk?ad dziennych danych dotycz?cy wielko?ci cen i rozk?adu cen w czasie.
(Maja Goettig)

Loan Program ( - ) :
Program rz?dowy polegaj?cy na udzielaniu po?yczek rolnikom wed?ug ustalonego oprocentowania. Zabezpieczeniem tych po?yczek s? przysz?e plony. Niewywi?zywanie si? rolników ze sp?aty tych po?yczek, to dla rz?du podstawowe zród?o pozyskiwania zapasów w postaci towarów rolniczych.
(Maja Goettig)

Loan Rate ( - ) :
Wielko?? po?yczki udzielanej rolnikom przypadaj?ca na jednostk? towaru.Long Hedge D?uga Pozycja Zabezpieczaj?ca: Transakcja zwi?zana z zaj?ciem d?ugiej pozycji w kontraktach futures (zakup kontraktu). Strategi? tak? stosuje si?, gdy inwestor ma zamiar naby? okre?lone aktywa w przysz?o?ci i chce ju? teraz ustali? cen? zakupu, aby zabezpieczy? si? przed ewentualnym wzrostem cen. W momencie kupna aktywów pozycja jest zamykana, poprzez sprzeda? takiej samej ilo?ci kontraktów futures tego samego typu, co kontrakty pocz?tkowo nabyte (zaj?cie pozycji krótkiej). Tak?e: Buying Hedge.
(Maja Goettig)

Long Position (Pozycja D?uga) :
W kontrakcie opcyjnym pozycj? d?ug? zajmuje strona, która kupuje opcje (zarówno opcje kupna, jak i sprzeda?y).Long futures position to zaj?cie pozycji d?ugiej w kontrakcie futures, czyli zawarcie umowy kupna okre?lonych aktywów w okre?lonym czasie w przysz?o?ci, po okre?lonej cenie.
(Maja Goettig)

Low ( - ) :
Najni?sza cena, jak? kontrakt futures osi?gn?? danego dnia.
(Maja Goettig)

Maintenance Margin (Depozyt Obowi?zkowy) :
Ustalony minimalny depozyt (o warto?ci nieco ni?szej ni? depozyt pocz?tkowy), który klient musi utrzymywa? na zabezpieczaj?cym rachunku depozytowym (margin account). Je?li saldo rachunku zabezpieczaj?cego spadnie poni?ej poziomu depozytu obowi?zkowego, inwestor otrzymuje wezwanie do uzupe?nienia depozytu (margin call) i nast?pnego dnia zobowi?zany jest wyrówna? saldo rachunku do poziomu depozytu pocz?tkowego.
(Maja Goettig)

Managed Account ( - ) :
Rachunek cz?onka izby rozrachunkowej (exchange clearinghouse), zarz?dzany przez t? izb?. Izba rozrachunkowa spe?nia rol? po?rednika w transakcjach futures i gwarantuje wype?nienie warunków transakcji przez ka?d? ze stron. Podobnie jak inwestor musi otworzy? u swego brokera rachunek zabezpieczaj?cy, tak cz?onek izby rozrachunkowej musi prowadzi? w niej swój rachunek zwany depozytem rozliczeniowym (clearing margin). Dla cz?onków izby nie stosuje si? depozytu obowi?zkowego (maintenance margin), lecz depozyt pocz?tkowy (original margin). Saldo rachunku cz?onka izby ustalane jest pod koniec ka?dego dnia gie?dowego i musi by? utrzymane na poziomie równym depozytowi pocz?tkowemu, pomno?onemu przez liczb? niezrealizowanych kontraktów.
(Maja Goettig)

Managed Futures ( - ) :
Kontrakty futures zarz?dzane przez profesjonalnych menad?erów, tzw. doradców od obrotu towarami (commodity trading advisors), którzy zarz?dzaj? aktywami swych klientów wed?ug w?asnego uznania, za po?rednictwem globalnego rynku terminowego.
(Maja Goettig)

Margin Call (Wezwanie do Uzupe?nienia Depozytu) :
Wezwanie do uzupe?nienia depozytu wystosowane przez izb? rozrachunkow? do cz?onka tej izby (b?dz przez firm? brokersk? do klienta). W takiej sytuacji inwestor zobowi?zany jest wyrówna? saldo rachunku do minimalnego wymaganego poziomu.
(Maja Goettig)

Margins (Depozyty Zabezpieczaj?ce) :
Depozyty wprowadzone w celu ograniczenia do minimum, zwi?zanego z zawieraniem transakcji na rynku terminowym, ryzyka niedotrzymania warunków umowy. Na przyk?ad w przypadku kontraktów futures ka?dy z inwestorów musi otworzy? u swojego brokera specjalny zabezpieczaj?cy rachunek depozytowy (margin account). Suma jak? nale?y wp?aci? na ten rachunek w momencie zakupu kontraktów zwana jest depozytem pocz?tkowym (initial margin). Saldo tego rachunku jest rozliczane codziennie, aby odzwierciedla?o aktualne zyski lub straty wynikaj?ce z transakcji, za? klient mo?e by? wezwany do uzupe?nienia depozytu (margin call), je?li saldo rachunku zabezpieczaj?cego spadnie poni?ej poziomu depozytu obowi?zkowego (maintenance margin).Podobnie jak inwestor musi otworzy? u swego brokera rachunek zabezpieczaj?cy, tak cz?onek izby rozrachunkowej musi prowadzi? w niej swój rachunek zwany depozytem rozliczeniowym (clearing margin). Dla cz?onków izby nie stosuje si? depozytu obowi?zkowego (maintenance margin), lecz depozyt pocz?tkowy (original margin). Saldo rachunku cz?onka izby ustalane jest pod koniec ka?dego dnia gie?dowego i musi by? utrzymane na poziomie równym depozytowi pocz?tkowemu, pomno?onemu przez liczb? niezrealizowanych kontraktów.
(Maja Goettig)

Market Information Data Inquiry System (MIDIS) ( - ) :
Baza danych zawieraj?ca ró?ne informacje i wskazniki rynkowe dotycz?ce dotychczasowej dzia?alno?ci gie?dy CBOT (dost?pna w budynku CBOT).
(Maja Goettig)

Market Order (Zlecenie Rynkowe) :
Podstawowy typ zlecenia, jakie inwestor mo?e z?o?y? u swojego brokera. Powinno by? wykonane jak najszybciej, po najlepszej osi?galnej w danej chwili cenie. Inne typy zlece? (przyk?ady): zlecenie z limitem (limit order), zlecenie wed?ug uznania (discretionary order), zlecenie stop (stop order).
(Maja Goettig)

Market Price Reporting and Information Systems ( - ) :
Skomputeryzowany system raportowania o cenach na gie?dzie CBOT.
(Maja Goettig)

Market Profile ( - ) :
Serwis informacyjny gie?dy CBOT, który pomaga inwestorom w analizowaniu tendencji cenowych.Serwis sk?ada si? z: Liquidity Data Bank i Time and Sales ticker.
(Maja Goettig)

Market Reporter ( - ) :
Osoba zatrudniona przez gie?d? i ulokowana w miejscu zawierania transakcji, w celu odnotowywania pojawiaj?cych si? tam cen.
(Maja Goettig)

Marking-to-Market ( - ) :
Codzienna operacja rozliczania salda zabezpieczaj?cego rachunku depozytowego (margin account), tak aby odzwierciedli? aktualny (wynikaj?cy z dziennych transakcji) zysk lub strat? inwestora. Klient mo?e by? wezwany do uzupe?nienia depozytu (margin call), je?li saldo rachunku zabezpieczaj?cego spadnie poni?ej poziomu depozytu obowi?zkowego (maintenance margin). W ten sposób ogranicza si? ryzyko finansowe wynikaj?ce z niewywi?zania si? z warunków kontraktu przez jedn? ze stron.
(Maja Goettig)

Minimum Price Fluctuation ( - ) :
Najmniejsza dopuszczalna zmiana ceny danego kontraktu.
(Maja Goettig)

Money Supply ( - ) :
Poda? pieni?dza, ilo?? pieni?dza w gospodarce. Miary poda?y pieni?dza (agregaty pieni??ne) w USA:M1: gotówka w obiegu pozabankowym, czeki podró?ne, rachunki NOW i super NOW, wk?ady na ??danie, gotówka w oddzia?ach kredytowych.M2: M1, ma?e depozyty krótkoterminowe (poni?ej 100.000$), transakcje overnight repo w bankach komercyjnych, rachunki funduszy inwestycyjnych.M3: M2, du?e depozyty d?ugoterminowe (powy?ej 100.000$), transakcje repo o terminie d?u?szym ni? jeden dzie?.
(Maja Goettig)

Moving-Average Charts ( - ) :
Statystyczna metoda analizy cen s?u??ca do rozpoznawania trendów cenowych.Moving-Average jest konstruowany poprzez dodanie do siebie cen z kolejnych dni i podzielenie wyniku przez liczb? dni branych pod uwag?.
(Maja Goettig)

Municipal Bonds (Obligacje Samorz?dowe (Lokalne)) :
Instrumenty d?u?ne emitowane przez samorz?dy lokalne (samorz?dy miast, powiatów, stanów etc.).
(Maja Goettig)

Nearby (Delivery) Month ( - ) :
Kontrakt futures, który ma wygasn?? w ci?gu miesi?ca.
= Spot Month
(Zofia Jankowska)

Negative Yield Curve (Ujemnie Nachylona Krzywa Rentowno?ci) :
Wykres zale?no?ci pomi?dzy poziomem rentowno?ci umieszczanym na osi pionowej i terminem pozostaj?cym do wykupu instrumentów d?u?nych o podobnej strukturze nanoszonym na o? poziom?. Krzywa rentowno?ci jest dodatnio nachylona, gdy stopy d?ugoterminowe s? wy?sze od stóp krótkoterminowych. W przeciwnym wypadku mówimy, ?e krzywa rentowno?ci jest ujemna lub odwrócona.
(Zofia Jankowska)

NFA (National Futures Association) ( - ) :
Dzia?aj?ca szeroko w przemy?le finansowym, samoreguluj?ca organizacja dla rynków opcji i futures. NFA ponosi odpowiedzialno?? za wprowadzenie w ?ycie norm etycznych i ochron? praw klientów, badanie profesjonalnych futures dla cz?onkostwa, rewizj? i nadzór profesjonalistów finansowych i ogólnych regu? podporz?dkowania oraz rozstrzyganie sporów arbitra?u powi?zanego z futures.
(Zofia Jankowska)

Notice Day ( - ) :
Stosownie do regu? Chicago Board of Trade, jest to drugi dzie? z trzydniowego procesu dostarczania, w którym korporacja rozrachunkowa uczestniczy w porozumieniu kupuj?cego z najstarsz? odnotowan? d?ug? pozycj? z dostarczaj?cym sprzedawc? i powiadamia obie strony. Zobacz First Notice Day.
(Zofia Jankowska)

Offer (Oferta) :
Propozycja sprzeda?y towarów b?d? us?ug, okre?laj?ca warunki przysz?ej sprzeda?y. Wyra?enie przeciwstawne do bid (oferta kupna).
(Zofia Jankowska)

Offset ( - ) :
Zaj?cie drugiej pozycji futures lub opcji, odwrotnej do pozycji pocz?tkowej lub pozycji otwartej. Sprzedawanie (lub kupowanie) kontraktów futures tej samej miesi?cznej dostawy kupna (sprzeda?y) podczas wcze?niejszej transakcji.
(Zofia Jankowska)

OPEC ( - ) :
Organizacja Krajów Eksportuj?cych Rop? Naftow?. Cz?onkami OPEC s?: Algieria, Arabia Saudyjska, Ekwador, Gabon, Indonezja, Irak, Iran, Katar, Kuwejt, Libia, Nigeria, Wenezuela, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
(Zofia Jankowska)

Open Interest ( - ) :
Ca?kowita liczba kontraktów futures lub opcji danego towaru, które nie zosta?y jeszcze zrównowa?one przez transakcj? przeciwn? do transakcji futures i opcji.
(Zofia Jankowska)

Open Market Operation (Operacje Otwartego Rynku) :
Kupno i sprzeda? rz?dowych papierów warto?ciowych ? bonów skarbowych, banknotów, i obligacji ? przez Bank Centralny.
(Zofia Jankowska)

Open Outcry ( - ) :
Metoda publicznej aukcji maj?cej na celu s?owne licytacje i oferty futures.
(Zofia Jankowska)

Opening Range ( - ) :
Skala cen, wed?ug której zawierane s? transakcje kupna i sprzeda?y podczas otwarcia rynku.
(Zofia Jankowska)

Option (Opcja) :
Kontrakt, który przekazuje prawo, ale nie obowi?zek, aby kupi? lub sprzeda? instrument bazowy po pewnej cenie w okre?lonym czasie. Tylko sprzedawca opcji jest zobowi?zany do wykonania.
(Zofia Jankowska)

Option Buyer / Holder ( - ) :
Kupuj?cy opcj? kupna lub sprzeda?y. Kupuj?cy opcj? otrzymuje prawo, nie obowi?zek, do zaj?cia pozycji w kontrakcie bazowym.
(Zofia Jankowska)

Option Premium (Premia Opcyjna) :
Cena opcji ? suma pieni?dzy, któr? p?aci nabywca opcji, a któr? otrzymuje jej sprzedawca.
(Zofia Jankowska)

Option Seller / Option Writer ( - ) :
Osoba, która sprzedaje opcj? w zamian za premi?.
(Zofia Jankowska)

Option Spread ( - ) :
Jednoczesne kupno i sprzeda? jednego lub wi?cej kontraktów opcji, futures i/lub pozycji gotówkowej.
(Zofia Jankowska)

Original Margin / Initial Margin (Wst?pny Depozyt) :
Kwota, któr? uczestnik rynku futures, musi zdeponowa? na swoim rachunku gwarancyjnym, w czasie gdy wydaje polecenie kupna lub sprzeda?y kontraktu futures.
(Zofia Jankowska)

Out-of-the-Money Option ( - ) :
Opcja bez wewn?trznej warto?ci.
(Zofia Jankowska)

Over-the-Counter Market (Rynek Pozagie?dowy) :
Rynek, na którym produkty takie jak akcje, waluty zagraniczne, i inne instrumenty zwi?zane z gotówk? s? kupowane i sprzedawane przez telefon i poprzez inne ?rodki telekomunikacji.
(Zofia Jankowska)

Par (Cena Nominalna) :
Warto?? nominalna papieru warto?ciowego. Np. obligacja sprzedawana wed?ug ceny nominalnej jest warta tak? sam? ilo?? pieni?dzy, po której zosta?a wyemitowana lub po której zostanie wykupiona.
(Zofia Jankowska)

Payment-In-Kind Program ( - ) :
Program rz?dowy, w którym rolnicy, którzy stosuj? si? do dobrowolnego programu kontroli area?ów i rezerwuj? dodatkowy procent area?u okre?lonego przez rz?d, otrzymuj? ?wiadectwa, które mog? zosta? sp?acone przez rz?dowe akcje zbo?a.
(Zofia Jankowska)

Performance Bond Margin ( - ) :
Kwota zdeponowana przez kupca i sprzedawc? kontraktu futures lub sprzedawc? opcji, aby zapewni? wype?nienie kontraktu. Op?ata margin od towarów nie jest ca?kowit? zap?at? czy p?atno?ci? z góry za towar, jest to raczej zabezpieczenie depozytu. W przemy?le futures, finansowe gwarancje wymagaj? od kupców i sprzedawców kontraktów futures oraz sprzedawców opcji, zapewnienia wype?nienia kontraktu zobowi?za?. FCM (Futures Contracts Markets) s? odpowiedzialne za sprawdzenie rachunków gwarancyjnych klientów. Op?aty margin s? wyznaczane na podstawie podstawowego ryzyka rynku i warto?ci kontraktu.
(Zofia Jankowska)

PIT ( - ) :
Miejsce na parkiecie gie?dowym, gdzie okre?lone futures i opcje na kontrakty futures s? kupowane i sprzedawane. Miejsca te s? zwykle zako?czone o?miok?tnymi trybunami ze schodami schodz?cymi wewn?trz, co pozwala kupuj?cym i sprzedaj?cym widzie? si? nawzajem.
(Zofia Jankowska)

Point-and-Figure Charts (Wykresy Punktowe i Liczbowe) :
Wykresy, które pokazuj? zmiany cen bez wzgl?du na d?ugo?? okresu.
(Zofia Jankowska)

Position (Zaj?cie Pozycji) :
Rynkowe zobowi?zanie. Mówi si?, ?e kupuj?cy kontrakt futures zajmuje pozycj? d?ug?, za? sprzedaj?cy ? pozycj? krótk?.
(Zofia Jankowska)

Position Day ( - ) :
Stosownie do regu? Chicago Board of Trade, jest to pierwszy dzie? w procesie pobierania dostawy faktycznego towaru, na którym oparty jest kontrakt futures. Firma rozrachunkowa reprezentuj?ca sprzedawc? powiadamia the Board of Trade Clearing Corporation, ?e klienci zajmuj?cy pozycj? krótk? chc? dostarczy? kontrakt futures.
(Zofia Jankowska)

Position Limit / Trading Limit ( - ) :
Maksymalna liczba spekulacyjnych kontraktów futures, które mo?e posiada? inwestuj?cy, ustalona przez the Commodity Futures Trading Commission i/lub kurs wymiany, po którym kontrakt jest sprzedawany.
(Zofia Jankowska)

Position Trader ( - ) :
Podej?cie do handlu, wed?ug którego spekulant albo kupuje albo sprzedaje kontrakty i przetrzymuje je przez dostatecznie d?ugi okres.
(Zofia Jankowska)

Premium (Premia) :
(1) Mówi?c o stosunkach cen pomi?dzy ró?nymi miesi?cznymi przesy?kami danego towaru, u?ywa si? zwrotu ?trading at a premium? wówczas gdy cena danego towaru przewy?sza cen? innych. (2) W instrumentach finansowych, dodatkowa ilo?? pieni?dzy za handel papierami warto?ciowymi powy?ej ich g?ównej warto?ci. (3) Cena opcji - suma pieni?dzy, któr? p?aci kupuj?cy opcj?, a któr? otrzymuje sprzedawca opcji za prawa przyznawane przez opcj?.
(Zofia Jankowska)

Price Discovery ( - ) :
Wytwarzanie informacji na temat przysz?ych cen rynkowych na podstawie rynków terminowych.
(Zofia Jankowska)

Price Limit ( - ) :
Maksymalny wzrost lub spadek dozwolony przez regu?y wymiany dla kontraktu podczas jednej handlowej sesji. Stosownie do regu? Chicago Board of Trade, rozszerzony zakres dopuszczalnych cen ustalany jest przy niestabilno?ci rynku.
(Zofia Jankowska)

Price Limit Order ( - ) :
Zamówienie klienta, który okre?la cen?, wed?ug której zostanie przeprowadzona transakcja.
(Zofia Jankowska)

Price Range ( - ) :
Przedzia? cen ustalany podczas danej sesji handlowej, tygodnia, miesi?ca, roku....
(Zofia Jankowska)

Primary Dealer ( - ) :
Okre?lenie nadane przez Fed bankom komercyjnym lub dealerom/maklerom, którzy odpowiadaj? specyficznym kryteriom. W?ród tych kryteriów znajduj? si?: wymagania dotycz?ce kapita?u i znacz?cy udzia? w aukcjach Ministerstwa Finansów.
(Zofia Jankowska)

Primary Market (Rynek Pierwotny) :
Rynek nowej emisji papierów warto?ciowych.
(Zofia Jankowska)

Prime rate ( - ) :
Stopa procentowa pobierana przez banki g?ówne od najpewniejszych kredytowo klientów.
(Zofia Jankowska)

Producer Price Index / PPI (Indeks Cen Produkcyjnych) :
Indeks, który pokazuje koszty czynników produkcji potrzebnych do wytworzenia produktów (wyrobów gotowych) w ci?gu poprzedniego miesi?ca.
(Zofia Jankowska)

Pulpit (Trybuna) :
Wznosz?ca si? struktura przylegaj?ca do, lub znajduj?ca si? w centrum, parteru lub pier?cienia przy wymianie futures, gdzie rynkowi reporterzy, zatrudnieni przez strony wymiany, zapisuj? zmiany cen, jak tylko uka?? si? na parkiecie (pit).
(Zofia Jankowska)

Purchase and Sell Statement (O?wiadczenie Kupna i Sprzeda?y) :
O?wiadczenie wys?ane przez commission house do klienta, je?li jego futures lub opcje na futures uleg?y zmianie, pokazuj?ce liczb? sprzedanych i kupionych kontraktów, ceny, po których zosta?y zawarte te transakcje, zysk lub strat? brutto, op?aty komisji oraz zysk lub strat? netto danej transakcji.
(Zofia Jankowska)

Purchasing Hedge / Long Hedge / Buying Hedge (zabezpieczenie pozycji d?ugiej / kupna) :
Kontrakty futures dla kupuj?cych, dzi?ki którym mog? oni zabezpieczy? si? przed ewentualnym wzrostem cen towarów gotówkowych, które zostan? zakupione w przysz?o?ci. W czasie, gdy towary gotówkowe s? kupowane, otwarta pozycja futures jest zamkni?ta przez sprzeda? ustalonej liczby kontraktów i ich typów, jako tych które zosta?y pocz?tkowo zakupione. Praktyka równowa?enia ryzyka cenowego w?a?ciwego dla ka?dej gotówkowej pozycji na rynku przez obj?cie zrównowa?onej ale przeciwnej pozycji na rynku futures. Hedgers u?ywaj? rynku futures, aby chroni? swoje interesy przed niekorzystnymi zmianami cen.
(Zofia Jankowska)

Put Option (Opcja Sprzeda?y) :
Opcja, która daje, kupuj?cemu, prawo, a nie obowi?zek, do sprzeda?y (zaj?cia pozycji krótkiej) instrumentów bazowych po okre?lonej cenie przed lub w dniu wyga?ni?cia kontraktu.
(Zofia Jankowska)

Reciprocal of European Terms ( - ) :
Jedna z metod przedstawiania stóp wymiany, mierz?cych warto?? dolara ameryka?skiego w stosunku do jednostki waluty zagranicznej.
(Zofia Jankowska)

Repurchase Agreements / Repo ( - ) :
Umowa pomi?dzy kupuj?cym i sprzedaj?cym, zwykle dotycz?ca rz?dowych papierów warto?ciowych, w której sprzedawca zgadza si? odkupi? z powrotem papier warto?ciowy w umówionym terminie.
(Zofia Jankowska)

Reserve Requirements (Rezerwa Obowi?zkowa) :
Minimalna ilo?? gotówki i p?ynnych aktywów jako procent depozytów na ??danie i depozytów terminowych, które banki komercyjne musz? utrzymywa? obowi?zkowo na rachunku w banku centralnym.
(Zofia Jankowska)

Resistance ( - ) :
Poziom powy?ej którego ceny maj? trudno?? si? wybi? lub spa??.
(Zofia Jankowska)

Resumption (Wznowienie) :
Ponowne otwarcie (nast?pnego dnia) specyficznych rynków opcji i futures, którymi handluje si? równie? podczas wieczornej sesji w the Chicago Board of Trade.
(Zofia Jankowska)

Reverse Crush Spread ( - ) :
Sprzeda? kontraktów futures na soj? i jednoczesny zakup oleju sojowego oraz futures na produkty sojowe.
(Zofia Jankowska)

Runners ( - ) :
Pos?a?cy, którzy otrzymuj? po?pieszne zlecenia telefonicznie od urz?dników, które nale?y z kolei przekaza? maklerom, którzy je wykonaj? na parkiecie (pit).
(Zofia Jankowska)

Scalper ( - ) :
Handlowiec, który dzia?a dla ma?ych, krótkoterminowych zysków podczas trwania sesji gie?dowej, cz?sto zajmuj?cy pozycj? overnight
(Justyna Zi?zio)

Secondary Market ( - ) :
Rynek, na którym sprzedawane i kupowane s? wcze?niej wyemitowane papiery warto?ciowe.
(Justyna Zi?zio)

Security ( - ) :
Akcja zwyk?a lub uprzywilejowana; obligacja spó?ki, rz?du lub samorz?du.
(Justyna Zi?zio)

Selling Hedge (Short Hedge) ( - ) :
Sprzeda? kontraktów futures w celu zabezpieczenia si? przed mo?liwym spadkiem cen dóbr, które maj? zosta? sprzedane w przysz?o?ci. W momencie sprzeda?y towaru finansowego, pozycja futures zostaje zamkni?ta poprzez nabycie tej samej ilo?ci i rodzaju kontraktów futures jak te sprzedane na pocz?tku. Praktyka kompensowania ryzyka cenowego, które jest nieod??cznym elementem ka?dej pozycji na rynku pieni??nym poprzez przyjmowanie równej, ale przeciwnej pozycji na rynku futures. Rynków futures u?ywa si? w celu zabezpieczenia swych interesów przed niekorzystnymi zmianami cen.
(Justyna Zi?zio)

Settle ( - ) :
= Closing Price = Settlement price
(Justyna Zi?zio)

Settlement price ( - ) :
= Closing Price = Settle
(Justyna Zi?zio)

Short ( - ) :
(rzeczownik) Osoba, która sprzedaje kontrakty futures lub plany sprzeda?y towaru gotówkowego. (czasownik) Sprzedawanie kontraktów futures.
(Justyna Zi?zio)

Short Hedge ( - ) :
= Selling Hedge
(Justyna Zi?zio)

Simulation Analysis of Financial Exposure ( - ) :
Skomplikowany program komputerowy do analizy ryzyka, który monitoruje ryzyko cz?onków clearingowych i du?ych graczy na Chicago Board of Trade. Wyznacza on ryzyko zmian cen rynkowych lub volatility dla firm maj?cych pozycje otwarte.
(Justyna Zi?zio)

Speculator (Spekulant) :
Osoba, która stara si? uzyska? dochód z kupna i sprzeda?y kontraktów futures i opcyjnych poprzez przewidywanie przysz?ych ruchów cen. Spekulanci zak?adaj? ryzyko cenowe rynku i powi?kszaj? p?ynno?? i kapita? rynków futures.
(Justyna Zi?zio)

Spot ( - ) :
Zwykle odnosi si? do ceny rynku gotówkowego za dobro fizyczne, które mo?na dostarczy? natychmiast.
(Justyna Zi?zio)

Spot Month ( - ) :
Miesi?c kontraktu futures, który jest najbli?szy dacie wyga?ni?cia tego kontraktu. Nazywany te? nearby delivery month.
(Justyna Zi?zio)

Spread ( - ) :
Ró?nica cenowa pomi?dzy dwoma zbli?onymi rynkami lub dobrami.
(Justyna Zi?zio)

Spreading ( - ) :
Jednoczesna sprzeda? i kupno na zbli?onych rynkach w oczekiwaniu na zysk na ró?nicy cen. Przyk?ady: Kupno jednego kontraktu futures i sprzeda? innego na ten sam towar, ale z innym terminem rozliczenia; Kupno i sprzeda? takiego samego kontraktu futures, ale na innych rynkach.
(Justyna Zi?zio)

Stock Index ( - ) :
Wska?nik u?ywany do mierzenia i podania zmian warto?ci w wybranej grupie akcji. Sposób w jaki konkretny indeks akcji wp?ywa na rynek zale?y od jego kompozycji - kombinacji akcji, wag pojedynczych akcji i metody u?redniania zastosowanej do ustalenia indeksu.
(Justyna Zi?zio)

Stock Market ( - ) :
Rynek, na którym sprzedaje si? i kupuje akcje.
(Justyna Zi?zio)

Stop Order (Zlecenie Zatrzymania) :
Zlecenie na zakup lub sprzeda?, w momencie, gdy rynek osi?gnie pewien okre?lony punkt. Stop order na zakup staje si? zleceniem rynkowym, kiedy kontrakty futures sprzedawane (lub ich ceny oferowania) s? na poziomie lub powy?ej ceny zatrzymania. Stop order na sprzeda? staje si? zleceniem, kiedy kontrakty futures sprzedawane (lub ich ceny oferowania) s? na poziomie lub poni?ej ceny zatrzymania.
(Justyna Zi?zio)

Stop-Limit Order ( - ) :
Odmiana stop order, w której transakcja musi zosta? wykonana po danej cenie lub lepszej. Je?li zlecenie nie mo?e zosta? wykonane to zostaje wstrzymane do momentu a? cena ponownie osi?gnie ustalony poziom lub lepszy.
(Justyna Zi?zio)

Strike Price ( - ) :
= Exercise Price.
(Justyna Zi?zio)

Supply, Law of (Prawo Poda?y) :
Relacja pomi?dzy ilo?ci? towaru dostarczonego, a jego cen?.
(Justyna Zi?zio)

Support ( - ) :
Miejsce na wykresie, gdzie zakupy kontraktów future s? wystarczaj?ce do zatrzymania spadku cen.
(Justyna Zi?zio)

Suspension ( - ) :
Koniec sesji wieczornej dla specyficznych rynków kontraktów futures i opcji prowadzonych na Chicago Board of Trade.
(Justyna Zi?zio)

Technical Analysis ( - ) :
Przewidywanie przysz?ych ruchów cen przy u?yciu cen historycznych, wolumenu i innych danych pozwalaj?cych na wymodelowanie cen.
(Justyna Zi?zio)

Tick ( - ) :
Najmniejszy dopuszczalny przyrost ceny dla kontraktu.
(Justyna Zi?zio)

Time and Sales Ticker ( - ) :
Cz??? systemu Chicago Board of Trade Market Profile(R) sk?adaj?cy si? z graficznej us?ugi on-line przesy?aj?cej informacje o cenach w ci?gu dnia.
(Justyna Zi?zio)

Time Limit Order ( - ) :
Zlecenie, które wyznacza czas w jakim mo?e zosta? wykonane.
(Justyna Zi?zio)

Time Value ( - ) :
= Extrinsic Value
(Justyna Zi?zio)

Time-Stamped ( - ) :
Cz??? procesu sk?adania zlece?, w którym zostaje oznaczony czas dnia dla zlecenia. Zlecenie jest time-stamped je?li jest (1) przyj?te na parkiet i (2) zrealizowane.
(Justyna Zi?zio)

Trade balance ( - ) :
Ró?nica pomi?dzy importem a exportem towaru.
(Justyna Zi?zio)

Trading Limit ( - ) :
= Position Limit
(Justyna Zi?zio)

Treasury Bill (Krótkoterminowy Weksel Skarbowy) :
Jest to krótkookresowe zobowi?zanie rz?du USA, którego termin wymagalno?ci wynosi rok lub krócej. W przeciwie?stwie do obligacji i bonów, bon skarbowy nie wyp?aca co pó? roku kuponów o sta?ej stopie. Weksel jest zwykle emitowany po cenie ni?szej ni? cena wykupu i dlatego jest instrumentem zdyskontowanym. Stopie? dyskonta zale?y od poziomu stóp procentowych. Zwrot inwestora jest po prostu ró?nic? pomi?dzy cen? emisji a cen? wykupu.
(Justyna Zi?zio)

Treasury Bond (Obligacja Skarbowa) :
Rz?dowy papier d?u?ny wyp?acaj?cy kupon z terminem wymagalno?ci powy?ej 10 lat. Kupony wyp?acane s? pó?rocznie.
(Justyna Zi?zio)

Treasury Note (Obligacja Skarbowa) :
Rz?dowy papier d?u?ny wyp?acaj?cy kupon, z terminem wymagalno?ci od roku do 10 lat.
(Justyna Zi?zio)

U.S. Treasury Bill ( - ) :
= Treasury Bill
(Justyna Zi?zio)

U.S. Treasury Bond ( - ) :
= Treasury Bond
(Justyna Zi?zio)

U.S. Treasury Note ( - ) :
= Treasury Note
(Justyna Zi?zio)

Underlying Futures Contract ( - ) :
Specyficzny kontrakt futures, który jest kupowany i sprzedawany przez wykonanie opcji.
(Justyna Zi?zio)

Variable Limit ( - ) :
Zgodnie z zasadami Chicago Board of Trade, rozszerzona dozwolona rozpi?to?? cenowa ustalona w trakcie zmian rynkowych.
(Justyna Zi?zio)

Variation Margin ( - ) :
Podczas okresów du?ych waha? rynku lub w przypadku rachunków o du?ym ryzyku dodatkowa op?ata z?o?ona przez cz?onka clearingowego.
(Justyna Zi?zio)

Versus Cash ( - ) :
= Against Actuals = Exchange for Phisicals
(Justyna Zi?zio)

Verticle Spread ( - ) :
Kupowanie i sprzedawanie opcji put i call z t? sam? dat? wyga?ni?cia, ale o innych strike price.
(Justyna Zi?zio)

Volatility ( - ) :
Miara zmian cen w pewnym okresie. Cz?sto wyra?ana w procentach i obliczona jako odchylenie standardowe zmiany procentowej w cenach z jednego dnia w uj?ciu rocznym.
(Justyna Zi?zio)

Volume (Wolumin) :
Liczba transakcji kupna i sprzeda?y kontraktów futures na towary dokonanych w pewnym okresie, cz?sto wszystkie transakcje jednego dnia.
(Justyna Zi?zio)

Warehouse Receipt ( - ) :
Dokument gwarantuj?cy istnienie i dost?pno?? okre?lonej ilo?ci i jako?ci towarów w magazynie; zwykle u?ywany jako instrument transferu w?asno?ci w transakcjach gotówkowych i futures.
(Justyna Zi?zio)

Wire House ( - ) :
= Commision House = Futures Commision Merchant (FCM)
(Justyna Zi?zio)

Writer ( - ) :
= Option Seller
(Justyna Zi?zio)

Yield ( - ) :
Miara rocznego zwrotu inwestora.
(Justyna Zi?zio)

Yield Curve (Krzywa Rentowno?ci) :
Wykres, na którym poziom rentowno?ci jest od?o?ony na osi pionowej, a termin wymagalno?ci na osi poziomej. Krzywa rentowno?ci jest rosn?ca je?li stopy zwrotu d?ugoterminowe s? wy?sze od stóp krótkookresowych. Krzywa rentowno?ci mo?e by? malej?ca lub odwrócona.
(Justyna Zi?zio)

Yield to Maturity ( - ) :
Stopa zwrotu, któr? otrzymuje inwestor je?li papier warto?ciowy o sta?ej stopie jest uzale?niony od terminu wymagalno?ci.
(Justyna Zi?zio)

  Wszelkie uwagi i komentarze prosimy zamieszczać na naszej Tablicy :

http://www.wne.uw.edu.pl/finanse/Tablica/