Katarzyna Dudko (IV WNE UW)
Wycena firm na podstawie ROE i PVB


Wycena wartości firmy dla inwestorów giełdowych jest kluczowym elementem przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Zazwyczaj brane są pod uwagę takie wskaźniki jak P/E (cena akcji / zysk na akcję) czy DCF czyli zdyskontowany Cash Flow firmy. Wartości te za podstawę mają przewidywane przepływy finansowe, oparte o prognozy wzrostu, wypłat dywidendy etc. Jednak w sytuacji kryzysu czy niepewności, stają się one nieadekwatne. Aby uchwycić relację miedzy rzeczywistą wartością firmy a jej wartością rynkową można porównać PBV i ROE.

PBV to wskaźnik cena akcji / wartość księgowa firmy (Price/Book Value). ROE (Return On Equity) określa rentowność kapitału własnego i wskazuje relację zysk po opodatkowaniu / wartość księgowa kapitału własnego.
Metoda zaprezentowana poniżej polega na przeprowadzeniu regresji ROE na PBV, mając za zmienną wejściową ROE i zmienną wyjściową PBV. Wskaźniki są skorelowane dodatnio. Podejście te ma przewagę nad P/E. Gdy zyski spadają P/E rośnie (słabsza prezentacja firmy). Jednak spadek zysków może być tylko chwilowy. Należy pamiętać, że firma wziąć zachowuje swój majątek trwały, technologię, know-how, kontakty itd.

Wskaźnik PBV zależy od ryzyka, stopy wzrostu zysków, współczynnika wypłat i przede wszystkim ROE. ROE określa zwrot na istniejącym, rzeczywistym majątku. Im wyższy zwrot tym większa "nagroda" - wzrost ceny w stosunku do wartości księgowej akcji. Linia regresji wyznacza prawidłową wartość akcji i firmy. Firmy znajdujące się powyżej linii uważane są za drogie, zaś te poniżej za niedowartościowane.

Na podstawie danych dla Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych dla indeksów: WIG 20, TECHWIG, MIDWIG oszacowano linie regresji. Cześć obserwacji musiała zostać usunięta z próbki, gdyż zaburzały on znacząco estymację parametrów.

Dane dla spółek z indeksu Techwig z dnia 5 listopada 2001

Techwig z 5.11.2001
Techwig bez Szeptel, Elektrim, Netia

Estymacja parametrów funkcji liniowej:
Independent: ROE

Dependent Mth Rsq d.f. F Sigf b0 b1
PBV LIN 0,363 11 6,28 0,029 2,5461 0 ,0468

Funkcja przyjmuje postać:
Y = 0,0468 + 2,5461 x
Dopasowanie R2 = 0,363 i funkcja jest istotna dla alfa = 0,05

Powyżej linii (przeszacowane) znalazły się (czytając od lewej): Simple, Macrosoft, Starprojekt, Computerland
Dokładnie na linii znalazły się: Optimus
Poniżej linii (niedoszacowane) znalazły się (czytając od lewej) : MCI, Igroup, Softbank, TPSA, Prokom, Comarch
Netia (-131; 0,35), Szeptel (-10,9; 10,16) byłyby powyżej linii
Elektrim (77,4; 0,44) byłby poniżej linii
( nawiasach podano współrzędne (x,y) punktów, gdzie x = ROE, y = PBV))

Dane dla spółek z indeksu WIG 20 z dnia 5 listopada 2001

 

WIG 20 5.11.2001 WIG20 bez Netia i Elektrim

1. Estymacja parametrów funkcji liniowej:
Independent: ROE

Dependent Mth Rsq d.f. F Sigf b0 b1
PBV LIN 0,238 15 4,69 0,047 1,2055 0,0645

Funkcja przyjmuje postać:
Y = 0,0645 + 1,2055x
Dopasowanie R2 = 0,238 i funcja jest istotna dla alfa = 0,05

Powyżej linii (przeszacowane) znalazły się (czytając od lewej): Optimus, Comarch, PKN Orlen, Computerland
Poniżej linii (niedoszacowane) znalazły się (czytając od lewej) : Kęty, INGBSK, Świecie
Netia ( - 131; 0,35) byłaby powyżej linii
Elektrim ( 77,4; 0,44) byłby poniżej linii

2. Estymacja parametrów funkcji nieliniowej - kwadratowej:
Independent: ROE

Dependent Mth Rsq d.f. F Sigf b0 b1 b2
PBV QUA 0,467 14 6,14 0,012 1,0267 -0,0059 0,0048

Postać funkcji kwadratowej:
Y = 1,0267 x2 - 0,0059x + 0,0048
Dopasowanie R2 = 0,467 i funkcja jest istotna dla alfa = 0,05

 

Dane dla spółek z indeksu MIDWIG z dnia 5 listopada 2001

 

MIDWIG 5.11.2001 MIDWIG bez: Stalexp, PGF, AMS

Estymacja parametrów funkcji:
Independent: ROE

Dependent Mth Rsq d.f. F Sigf b0 b1 b2
PBV LIN 0,348 35 18,71 0,000 1,0156 0,0274  
PBV QUA 0,498 34 16,85 0,000 0,8939 0,0225 0,0008

Postać funkcji liniowej:
Y = 1,0156x + 0,00274
Dopasowanie R2 = 0348 i funkcja jest istotna dla alfa = 0,005

Postać funkcji kwadratowej:
Y = 0,8938x2 + 0,0225x + 0,0008
Dopasowanie R2 = 0,498 I funkcja jest istotna dla alfa = 0,05

Powyżej linii (przeszacowane) znalazły się: BOS, EFL, Echo
Poniżej linii (niedoszacowane) znalazły się : Mostalexp

 

Artykuł napisany w oparciu o :
artykuł w Spotlight II dotyczący podobnej wyceny dla niemieckiego indeksu DAX

 

  Wszelkie uwagi i komentarze prosimy zamieszczać na naszej Tablicy :

http://www.wne.uw.edu.pl/finanse/Tablica/

Redakcja