Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/finanse/public_html/Artykuly/lista_artykulow.php on line 9

Struktura organizacyjna i zadania Europejskiego Systemu Banków Centralnych

W 1989 roku zosta? zatwierdzony tzw. Raport Delorsa, który zawiera? projekt utworzenia Unii Ekonomicznej i Monetarnej (EMU), przewiduj?cy trzy etapy realizacji: I etap (od 1 lipca 1990 r.) Najwa?niejszym elementem etapu pierwszego by?o wprowadzenie swobody przep?ywu ludzi, kapita?u oraz towarów i us?ug na obszarze Unii Europejskiej.

Ewa Soko?owska, IV WNE UW, IiE

20 luty 2003


Depozyty i inne formy lokowania oszcz?dno?ci

Sposoby oszcz?dzania w Polsce mo?na podzieli? na bankowe i inwestycyjne. Pierwszy z nich polega na lokowaniu oszcz?dno?ci przy wykorzystaniu przeró?nych ofert bankowych. Drugi dotyczy inwestowania w ró?ne instrumenty finansowe (akcje, obligacje, bony) indywidualnie lub poprzez fundusze inwestycyjne.

Ma?gorzata Ostrowska, III WNE UW, EP

20 luty 2003


Przegl?d zagadnie? zwi?zanych z wprowadzeniem EURO

W styczniu tego roku euro zast?pi?o mi?dzynarodowe waluty dwunastu pa?stw Unii Europejskiej (bez Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji)...

Ewa Soko?owska, IV WNE UW, IiE

21 kwiecień 2002


Konsekwencje ataków z 11 wrze?nia na USA

(cz??? pierwsza)
Chyba nie ma na cywilizowanym ?wiecie osoby, która nie s?ysza?aby o atakach terrorystycznych z 11 wrze?nia dokonanych na USA. Zgin??o tysi?ce ludzi, wielu zosta?o rannych, miliony prze?y?o tragedi?. Strach i panika ogarn??y umys?y i serca...

Ewa Engel, IV WNE UW, EP

15 kwiecień 2002


Wycena firm na podstawie ROE I PBV.

Wycena warto?ci firmy dla inwestorów gie?dowych jest kluczowym elementem przed podj?ciem decyzji inwestycyjnej. Zazwyczaj brane s? pod uwag? takie wska?niki jak P/E (cena akcji / zysk na akcj?) czy DCF czyli zdyskontowany Cash Flow firmy. Warto?ci te za podstaw? maj? przewidywane przep?ywy finansowe, oparte o prognozy wzrostu, wyp?at dywidendy etc. Jednak w sytuacji kryzysu czy niepewno?ci, staj? si? one nieadekwatne. Aby uchwyci? relacj? miedzy rzeczywist? warto?ci? firmy a jej warto?ci? rynkow? mo?na porówna? PBV i ROE.

Katarzyna Dudko, V rok WNE UW

04 grudzień 2001


Pochodne kredytowe.

Pochodne kredytowe opieraj? si? na specyficznym instrumencie bazowym. Mo?e nim by? w zasadzie ka?de aktywo, które da si? wyceni?: obligacje, bony, akcje, kredyty, pojedyncze jak tez i koszyki, kombinacje.

Grzegorz Zakrzewski, V WNE UW

12 maj 2002


Ostro?ny Delta Hedging

Cz?sto mamy podany przedzia? dla volatility i innych wielko?ci potrzebnych do wyceny papierów warto?ciowych. Celem tego artyku?u jest przedstawienie metod, które b?d? przekszta?ca? dane przedzia?y w ceny arbitra?owe instrumentów pochodnych i opcji...

Agnieszka Kruk, V rok WNE UW, FiB

19 maj 2002


Pierwszy krok.

Ka?dy kiedy? staje przed decyzj? dotycz?c? oszcz?dzania, nie takiego codziennego redukowania kosztów, ale o okre?lonym horyzoncie czasowym...

Janusz Zelman, III rok WNE UW

19 maj 2002


Czekamy ... - Kolejna analiza rynku.

Mia?em ostatnio problemy z moim komputerem ale wszystko powinno by? ju? ok. i mog? spokojnie napisa? moj? analiz?. Tyle tylko, ?e w dalszym ci?gu nie ma za bardzo o czym pisa? :-)...

Tomasz Piwo?ski, IV WNE UW, FiB

21 kwiecień 2002


Swapy zawarte przez TP S.A.

Instrumentami pochodnymi nazywamy takie instrumenty finansowe, których warto?? zale?y od warto?ci innych instrumentów maj?cych wobec nich charakter bazowy...

Agnieszka Kruk, V rok WNE UW, FiB

14 kwiecień 2002


?wi?ta, ?wi?ta i po ?wi?tach... - kolejna analiza rynku

Ze wszystkimi by?o tak samo. Nie zrealizowali ma?ej straty od razu, ale trzymali akcje w nadziei na odbicie, które pozwoli im wyj?? z rynku "po kosztach"...

Tomasz Piwo?ski, IV WNE UW, FiB

07 kwiecień 2002


Finanse behawioralne - co to takiego?

Finanse behawioralne to nic innego ni? wykorzystanie psychologii w finansach. Pewne powszechne b??dy i uprzedzenia, wynikaj?ce z psychiki ludzkiej i z tego jak my?limy s? powielane ...

Miko?aj Czajkowski

27 marzec 2002


MiniWig20 - Nowe mo?liwo?ci

26 listopada na GPW w Warszawie rozpocz?? si? obrót jednostkami indeksowymi na WIG20. MiniWIG20(MW20) to papier, który na?laduje zmiany procentowe warto?ci indeksu...

Janusz Zelman, III rok WNE UW

27 marzec 2002


Wci?? pod lini? trendu.

Miniony tydzie? ko?czymy prawie dok?adnie tam gdzie go zacz?li?my, tyle ?e w mi?dzyczasie rynek przetestowa? ni?sze poziomy. To, ?e tydzie? nie sko?czy? si? spor? czarn? ?wiec? zawdzi?czamy przede wszystkim ...

Tomasz Piwo?ski, IV WNE UW, FiB

24 marzec 2002


Wiadomo?ci 18 - 23 lutego

- Poniedzia?ek: PZU S.A., najwi?ksza polska firma ubezpieczeniowa ma nowego prezesa. Zgodnie z decyzj? ministra skarbu zosta? nim Zdzis?aw Montkiewicz...

Pawe? Blajer, IV rok WNE UW, FiB

23 marzec 2002


Spadki na ma?ym obrocie

Ci??ko mi b?dzie napisa? dzi? co? konstruktywnego. Na ?wiecie mieli?my do czynienia z korekt? "w miejscu". Indeksy nie mia?y ju? si?y wzrasta? tak dynamicznie jak w zesz?ym tygodniu...

Tomasz Piwo?ski, IV WNE UW, FiB

17 marzec 2002


Swapy - referat

Swap jest to umowa pomi?dzy dwiema stronami, reguluj?ca okresowe przep?ywy strumieni pieni??nych wed?ug wcze?niej okre?lonych zasad. W umowie strony ustalaj? takie elementy jak waluta lub waluty p?atno?ci, termin zapadalno?ci, ...

Micha? Kucharski, IV WNE UW. FiB

06 marzec 2002


Derywaty pogodowe

Euronext, po przej?ciu londy?skiej gie?dy Liffe, drugi co do wielko?ci rynek instrumentów pochodnych w Europie, zapowiedzia? wprowadzenie nowego instrumentu jakim s? kontrakty futures na pogod?.

Micha? Kucharski, IV WNE UW, IiE

03 marzec 2002


Rada Polityki Pieni??nej i jej konflikt z rz?dem SLD-UP - widziane oczami psychologii spo?ecznej.

Maciej Anacki, IV WNE UW, III WPsych UW

22 luty 2002


?wiatowa recesja?

Marek Koz?owski, IV rok WNE UW , FiB

04 grudzień 2001


Wycena akcji przedsi?biorstwa.

Katarzyna Dudko, V rok WNE UW

04 grudzień 2001


Gdzie koniec obni?ek stóp procentowych ?

Damian Wa?ek, IV rok WNE UW, FiB

16 listopad 2001


Ocena kondycji polskiej gospodarki.

Micha? Kucharski, iV rok WNE UW , IiE

21 październik 2001


Ameryka?skie przedsi?biorstwa nie-finansowe, ocena kondycji i wra?liwo?ci na pogorszenie koniunktury.

Micha? Kucharski, IV rok WNE UW, IiE

21 październik 2001


Depozyty i inne formy lokowania oszcz?dno?ci.

Ewa Engel, IV rok WNE UW, EP
Zofia Jankowska, IV rok WNE UW, FiB

21 październik 2001


Podstawowe pojecia i modele sztucznych sieci neuronowych

Referat na seminarium Finanse - Nowa Ekonomia w roku 2000/2001

Micha? Beme, WNE UW

22 maj 2001


Podstawowe poj?cia algorytmów genetycznych AG

Referat na seminarium Finanse - Nowa Ekonomia w roku 2000/2001

Micha? Beme, WNE UW

22 maj 2001


Wycena obligacji zamiennych na akcje cz. II

Referat na seminarium Finanse - Nowa Ekonomia w roku 2000/2001

Rados?aw Ziomko, WNE UW

22 maj 2001


Wycena obligacji zamiennych na akcje cz. I

Referat na seminarium Finanse - Nowa Ekonomia w roku 2000/2001

Rados?aw Ziomko, WNE UW

22 maj 2001


Nieracjonalne przewidywania inwestorów w kontek?cie finansów behawioralnych.

Referat na seminarium Finanse - Nowa Ekonomia w roku 2000/2001

Hubert Lachowski, WNE UW

22 maj 2001


Optymalny poziom zaanga?owania kapita?owego venture capital w projekt.

Referat na seminarium Finanse - Nowa Ekonomia w roku 2000/2001

Micha? Kurtek, WNE UW

22 maj 2001


Venture Capital

Referat na seminarium Finanse - Nowa Ekonomia w roku 2000/2001

Krzysztof Kurtek, WNE UW

22 maj 2001


Fuzja przedsi?biorstw

Referat na seminarium Finanse - Nowa Ekonomia w roku 2000/2001

Artur Skuza, WNE UW

22 maj 2001


Zastosowanie modeli teoriogrowych do modelowania zjawisk ekonomicznych, cz. I

Referat na seminarium Finanse - Nowa Ekonomia w roku 2000/2001

Joanna Stachowska, WNE UW

22 maj 2001


Zachowanie kursu walutowego w kontek?cie deficytu bud?etowego oraz ró?nic w krajowych i zagranicznych stopach procentowych.

Referat na seminarium Finanse - Nowa Ekonomia w roku 2000/2001

Robert Iwaniec, WNE UW, BiF

22 maj 2001


Prognozy analityków a mo?liwo?? okre?lenia fundamentalnej warto?ci akcji

Referat na seminarium Finanse - Nowa Ekonomia w roku 2000/2001

Robert Iwaniec, WNE UW, FiB

22 maj 2001


B2B - Just how big is the opportunity?

Referat na seminarium Finanse - Nowa Ekonomia w roku 2000/2001

Jacek Kie?czewski

22 maj 2001


Atak spekulantów na sta?y kurs walutowy

Referat na seminarium Finanse - Nowa Ekonomia w roku 2000/2001

Karol Szulik, WNE UW, FiB

22 maj 2001


Mi?dzynarodowe kryzysy finansowe: przyczyny, zapobieganie i sposoby wyj?cia z kryzysu.

Referat na seminarium Finanse - Nowa Ekonomia w roku 2000/2001

Karol Szulik, WNE UW, FiB

22 maj 2001


O polimorfizmie quasi-arbitra?u, czyli dlaczego rynki kapita?owe s? nieefektywne ?

Referat na seminarium Finanse - Nowa Ekonomia w roku 2000/2001

Marcin Sterkowiec, WNE UW, FiB

22 maj 2001


Arbitra? a efektywno?? rynków.

Referat na seminarium Finanse - Nowa Ekonomia w roku 2000/2001

Marcin Sterkowiec, WNE UW, IiE

22 maj 2001


Wrogie przej?cia, strategie obronne, cz. II

Referat na seminarium Finanse - Nowa Ekonomia w roku 2000/2001

Kinga Kendziora, WNE UW, IiE

22 maj 2001


Wrogie przej?cia, strategie obronne, cz. I

Referat na seminarium Finanse - Nowa Ekonomia w roku 2000/2001

Kinga Kendziora, WNE UW, IiE

22 maj 2001


Na kraw?dzi...

Kolejny tydzie? min?? i znowu jeste?my troszeczk? ni?ej. Z tygodnia na tydzie? coraz ni?ej malutkimi kroczkami...po kilka punkcików. Ci??ko si? zarabia na takim rynku...

Tomasz Piwo?ski, IV WNE UW, FiB

12 maj 2002


D?ugi weekend... - kolejna analiza rynku

Dzi? b?dzie bardzo króciutko a to dlatego, ?e w zesz?ym tygodniu odby?y si? tylko 3 sesje gie?dowe, a zakres zmian w przeci?gu tygodnia by? niewielki...

Tomasz Piwo?ski, IV WNE UW, FiB

05 maj 2002


Nadal czekamy ... - kolejna analiza rynku

Jak mo?na by?o przypuszcza? spadki na naszej gie?dzie zosta?y zatrzymane przez luk? hossy (Futures, Wig20). Nadal wi?c utrzymujemy si? w ?rednioterminowym trendzie bocznym. Widoczne na rysunku: nied?wied? i byk dzielnie broni? swych pozycji...

Tomasz Piwo?ski, IV WNE UW, FiB

28 kwiecień 2002


 

  Wszelkie uwagi i komentarze prosimy zamieszczać na naszej Tablicy :

http://www.wne.uw.edu.pl/finanse/Tablica/

Redakcja