ArtykułyGiełdaWskaźnikiSłownikLinkiTablica

Redakcja
Artykuły

Struktura organizacyjna i zadania Europejskiego Systemu Banków Centralnych

W 1989 roku zosta? zatwierdzony tzw. Raport Delorsa, który zawiera? projekt utworzenia Unii Ekonomicznej i Monetarnej (EMU), przewiduj?cy trzy etapy realizacji: I etap (od 1 lipca 1990 r.) Najwa?niejszym elementem etapu pierwszego by?o wprowadzenie swobody przep?ywu ludzi, kapita?u oraz towarów i us?ug na obszarze Unii Europejskiej.

Ewa Soko?owska, IV WNE UW, IiE

20 luty 2003


Depozyty i inne formy lokowania oszcz?dno?ci

Sposoby oszcz?dzania w Polsce mo?na podzieli? na bankowe i inwestycyjne. Pierwszy z nich polega na lokowaniu oszcz?dno?ci przy wykorzystaniu przeró?nych ofert bankowych. Drugi dotyczy inwestowania w ró?ne instrumenty finansowe (akcje, obligacje, bony) indywidualnie lub poprzez fundusze inwestycyjne.

Ma?gorzata Ostrowska, III WNE UW, EP

20 luty 2003


Przegl?d zagadnie? zwi?zanych z wprowadzeniem EURO

W styczniu tego roku euro zast?pi?o mi?dzynarodowe waluty dwunastu pa?stw Unii Europejskiej (bez Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji)...

Ewa Soko?owska, IV WNE UW, IiE

21 kwiecień 2002


Konsekwencje ataków z 11 wrze?nia na USA

(cz??? pierwsza)
Chyba nie ma na cywilizowanym ?wiecie osoby, która nie s?ysza?aby o atakach terrorystycznych z 11 wrze?nia dokonanych na USA. Zgin??o tysi?ce ludzi, wielu zosta?o rannych, miliony prze?y?o tragedi?. Strach i panika ogarn??y umys?y i serca...

Ewa Engel, IV WNE UW, EP

15 kwiecień 2002


Wycena firm na podstawie ROE I PBV.

Wycena warto?ci firmy dla inwestorów gie?dowych jest kluczowym elementem przed podj?ciem decyzji inwestycyjnej. Zazwyczaj brane s? pod uwag? takie wska?niki jak P/E (cena akcji / zysk na akcj?) czy DCF czyli zdyskontowany Cash Flow firmy. Warto?ci te za podstaw? maj? przewidywane przep?ywy finansowe, oparte o prognozy wzrostu, wyp?at dywidendy etc. Jednak w sytuacji kryzysu czy niepewno?ci, staj? si? one nieadekwatne. Aby uchwyci? relacj? miedzy rzeczywist? warto?ci? firmy a jej warto?ci? rynkow? mo?na porówna? PBV i ROE.

Katarzyna Dudko, V rok WNE UW

04 grudzień 2001


więcej artykułów (44) >>           

    
  Linki

Aswath Damodaran - Finanse Korporacji

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
Strona zawieraj?ca niezliczon? ilo?? materia?ów z dziedziny Finansów Korporacji. Strona nawi?zuje do zawarto?ci ?wietnej ksi??ki - Applied Corporate Finance, A User's Manual. Serdecznie polecam.

Link zgłosił : PM


BigCharts

http://www.bigcharts.com/
Wiele wielkich wykresów na podstawie danych o akcjach na rynku ameryka?skim.

Link zgłosił : WG


Board of Governors of the Federal Reserve System

http://www.federalreserve.gov/
Serwis Systemu Federalnej Rezerwy USA (FED)

Link zgłosił : PS


wiecej linków (29) >>           

   

  Wszelkie uwagi i komentarze prosimy zamieszczać na naszej Tablicy :

http://www.wne.uw.edu.pl/finanse/Tablica/

Stopy proc.

USA :

1,75 proc.
(ostatnie zmiana : - 25 pkt. baz.)

Europejski Bank Centralny: 3,25 proc.
(ostatnia zmiana : - 50 pkt. baz.)

Bank Anglii:

4 proc.
(ostatnia zmiana : - 50 pkt. baz.)

Bank Japonii:
0,1 proc.
(ostatnia zmiana : - 15 pkt. baz.)

więcej >>   Fill-or-Kill (Wypełnij lub Zlikwiduj) :

Zamówienie złożone przez klienta, które posiada ograniczenie cenowe i które musi być niezwłocznie wypełnione lub anulowane.
(een)

Leverage Lewarowanie (Dzwignia Finansowa) :
Możliwość kontrolowania dóbr o dużej wartości pieniężnej za pomocą stosunkowo niewielkiej ilości kapitału (nakładu początkowego).
(mgo)

Over-the-Counter Market (rynek pozagiełdowy) :
Rynek, na którym produkty takie jak akcje, waluty zagraniczne, i inne instrumenty związane z gotówką są kupowane i sprzedawane przez telefon i poprzez inne środki telekomunikacji.
(zja)
więcej (248) >>   

FinanseFinanse I / IIRynki FinansoweProseminariumSeminariumFinanse I / IIRynki FinansoweProseminariumSeminarium Wskaźniki Słownik