Zapomniałeś hasła?

Warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej” jest zdanie egzaminu końcowego. Egzamin obejmujący swym zakresem treści poszczególnych przedmiotów z programu Studiów będzie miał formę testu jednokrotnego wyboru.

Dodatkowo, z uwagi na fakt dofinansowania studiów podyplomowych z funduszy europejskich, do ukończenia studiów wymagana jest obecność na przynajmniej 80% wszystkich zajęć (obecność stwierdzana będzie na podstawie sporządzanych podczas zajęć list obecności).

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego.