Dr Andrzej Cieślik - publications:


Articles in refereed economic journals:

'European economic integration, national border effects and the location of multinational enterprises in Poland: the case of new voivodships', Brussels Economic Review, forthcoming.

'Rynek pracy a skutki działalności przedsiębiorstw międzynarodowych w kraju goszczącym', 2005, Gospodarka Narodowa 4, 17-35.

'Regional characteristics and the location of foreign firms within Poland', 2005, Applied Economics 37, 863-874.

'Intraindustry trade and relative factor endowments', 2005, Review of International Economics 13, 904-926.

'The location of foreign firms and national border effects: The case of Poland', 2005, Journal of Economic and Social Geography - Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 96, 287-297.

'Location determinants of Japanese multinationals in Poland: Do special economic zones really matter for investment decisions?', 2005, wspólnie z Ryan M., Journal of Economic Integration 20, 475-496.

'Telecommunications infrastructure and regional economic development: The case of Poland', 2004, wspólnie z Kaniewska M., Regional Studies 38, 713-725.

'Criteria for the spatial allocation of state aid for entrepreneurs: The case of Special Economic Zones in Poland', 2004, Polish Foreign Affairs Digest 4, 103-125.

'Determinanty przestrzennego rozmieszczenia firm z udziałem kapitału zagranicznego na terenie Polski, 2004, Bank i Kredyt 4, 55-70.

'Explaining Japanese direct investment flows into an enlarged Europe: A comparison of gravity and economic potential approaches', 2004, wspólnie z Ryan M., Journal of the Japanese and International Economies 18, 12-37.

'Kryteria przestrzennej alokacji pomocy publicznej dla przedsiębiorców: Przypadek specjalnych stref ekonomicznych w Polsce', 2003, Gospodarka Narodowa 10, 63-80.

'Krańcowy handel wewnątrzgałęziowy Polski z Unią Europejską: Analiza procesów dostosowawczych w okresie przedakcesyjnym', 2003, wspólnie z Śledziewska K., Ekonomista 6, 861-873.

'Skutki działalności przedsiębiorstw międzynarodowych w kraju goszczącym w warunkach istnienia niedoskonałości na lokalnych rynkach czynników produkcji', 2003, Bank i Kredyt 4, 120-129.

'Characterizing Japanese direct investment in Central and Eastern Europe: A firm-level investigation of stylized facts and investment characteristics', 2002, wspólnie z Ryan M., Postcommunist Economies 14, 509-527.

'Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na działalność eksportową firm krajowych w Polsce: Empiryczna analiza regionalnych efektów zewnętrznych', 2002, wspólnie z Bedi A.S., Ekonomia 7, 17-36.

'Makroekonomiczne konsekwencje napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju goszczącego: Analiza teoretyczna', 2002, Ekonomia 5, 94-116.

'Handel wewnątrzgałęziowy Polski z krajami Unii Europejskiej w świetle teorii Chamberlina-Heckschera-Ohlina', 2002, Ekonomista 3, 379-395.

'Wages and Wage Growth in Poland: The Role of Foreign Direct Investment', 2002, wspólnie z Bedi A.S., Economics of Transition 10, 1-27.

'Ocena polityki regulacyjnej wobec telefonii lokalnej: Czy zarzuty Brukseli są uzasadnione?', 2002, wspólnie z Morawski L., Master of Business Administration 55, 22-27.

'Działalność przedsiębiorstw międzynarodowych a regionalna dyfuzja kapitału intelektualnego w Polsce: Czy specjalne strefy ekonomiczne zostały właściwie zlokalizowane?', 2001, Ekonomia 2, 99-114.

'Wpływ orientacji eksportowej na produkcję przemysłową w Polsce: Efekty zewnętrzne czy różnice w produktywności?', 2001, Ekonomia 1, 153-166.

'Przewaga komparatywna a struktura polskiego handlu zagranicznego', 2000, Wiadomości Statystyczne 6, 19-29.

'Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rozpiętości płacowe w Polsce', 1999, wspólnie z Bedi A., Gospodarka Narodowa 11-12, 40-50.

'Wpływ infrastruktury telekomunikacyjnej na rozwój regionalny Polski', 1999, wspólnie z Jaskulska M., Gospodarka Narodowa 9, 26-37.

'Formy działalności inwestorów zagranicznych a dyfuzja kapitału intelektualnego w polskim przemyśle', 1999, wspólnie z Bedi A., Ekonomista 4, 419-439.

'Determinanty obrotów handlu zagranicznego Polski w latach 1992-1997', 1999, Gospodarka Narodowa 5-6, 56-74.

'Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wymianę handlową Polski', wspólnie z Krześniak A., 1998, Ekonomista 2-3, 173-189.

Books:

'Geografia inwestycji zagranicznych: przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce', Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

'Przewodnik po Zadaniach z Makroekonomii', wspólnie z Brzozowski M., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004.

'Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych', Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Chapters in books:

'European integration and Japanese direct investment into the CEE countries', coauthored with Ryan M., in: Nijkamp P., Moomaw R., Traistaru I. (eds.) 'Spatial patterns of enterpreneurship and investment in an enlarged European Union', Edward Edgar, Cheltenham 2006.

'Handel wewnątrzgałęziowy Polski z Unią Europejską: Stan obecny i perspektywy rozwoju', w: Michałek, J.J., Siwiński W., Socha M. (red.), 'Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską: Mechanizmy i skutki gospodarcze', rozdz. 3., 62-76, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

'Pozycja operatora narodowego a rozwój rynku telefonii lokalnej w Polsce', wspólnie z Morawski L., w: Żylicz, T. (red.), 'Dziesięć Lat Transformacji Gospodarki Polskiej', rozdz. 4, 58-69, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2001.

'Rola infrastruktury telekomunikacyjnej w rozwoju regionalnym Polski', wspólnie z Jaskulska M., w: Żylicz, T. (red.), 'Dziesięć Lat po Okrągłym Stole: Stan Gospodarki i Nauk Ekonomicznych w Polsce', rozdz. 6, 78-93, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000.

'Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poziom oraz wzrost płac w Polsce', wspólnie z Bedi A.S., w Kochanowicz, J. (red.), 'Dziesięć Lat po Szoku: Polska Gospodarka w Latach 1989-1998', rozdz. 3, 19-45, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1999.

'Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wymianę handlową Polski w latach 1991-1995: Wyniki badań empirycznych', wspólnie z Krześniak A., w: Kochanowicz, J. (red.) 'Rynki i Regulacja: Polska u Schyłku Lat Dziewięćdziesiątych', Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, rozdz. 9, 111-131, Warszawa 1998.

'Handel zagraniczny w procesie urynkowienia polskiej gospodarki 1992-1996', w: Maciejewski, W. (red.) 'Rynek, Konkurencja, Transformacja', Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, rozdz. 6, 135-168, Warszawa 1997.

'Eksport a wzrost gospodarczy w Europie Środkowej: Wstępne wyniki dla Polski i Republiki Czeskiej' w: Kochanowicz, J. (red.) 'W Stronę Gospodarki Otwartej', Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, rozdz. 7, 88-103, Warszawa 1997.

Book reviews:

'Economics of Agglomeration. Cities, Industrial Location and Regional Growth', Masahisa Fujita i Jacques-Francois Thisse, Cambridge University Press, Cambridge 2002, s.466, 2004, Ekonomista 1, 135-137.

'The World Economy', Horst Siebert, Routledge, London - New York 2002, s. 315, 2003, Gospodarka Narodowa 11/12, 108-113.

'Global Production and Trade in East Asia', Leonard K. Cheng i Henryk Kierzkowski (red.), Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London 2001, s. 345, 2002, Polish Quarterly of International Affairs 11, 175-177. (wersja angielska)

'Global Production and Trade in East Asia', Leonard K. Cheng i Henryk Kierzkowski (red.), Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London 2001, s. 345, 2002, Sprawy Międzynarodowe 1, 181-183. (wersja polska)

'Trade Policy in Developing Countries', Edward E. Buffie, Cambridge University Press, Cambridge 2001, s. 400, 2002, Ekonomista 4, 619-622.

'Trade Growth in Transition Economies: Export Impediments for Central and Eastern Europe', Richard N. Cooper i János Gács (red.), Edward Elgar, Cheltenham 1997, s. 363, 2002, Review of International Economics 10, 575-576.


back to main page